W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 18 marca 2021 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 18 marca 2021 roku

W dniu 18 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 13.00-14.00 odbyło się w zdalnym trybie obradowania czternaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 9 członków Rady (zdalny tryb obradowania), lista obecności

w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

Wybór przewodniczącego GRDPP.
Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
Zapoznanie się z Raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna za rok 2020.
Konsultacje społeczne jako proces dialogu pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - informacja o przeprowadzonych w 2020 roku konsultacjach.
Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych w ogłaszanych przez miasto otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
IV Festiwal Organizacji Pozarządowych – sprawy organizacyjne.
Oświadczenia i sprawy różne.
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej obrady rozpoczął I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura, po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia
(obecność 9 członków GRDPP). Dalszą część posiedzenia poprowadziła nowo wybrana Przewodnicząca GRDPP na lata 2021-2022.

Ad. 1

Pani Halina Bocheńska na przewodniczącą zgłosiła kandydaturę pani Janiny Cichomskiej. Członkowie GRDPP poprali zgłoszoną kandydaturę. Pani Janina Cichomska wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania na przewodniczą wybrano panią Janinę Cichomską (9 głosów za). W związku z tym GRDPP podjęła Uchwałę Nr XIV/4/2021o powołaniu Przewodniczącej.

Ad. 2

Do GRDPP wpłynęły do zaopiniowania trzy projekty uchwały Rady Miejskiej:

1)     w sprawie zaopiniowania zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Część zadań z zakresu wspierania rodzin wielodzietnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dotychczas realizowała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął do realizacji Urząd Miejski w Cieszynie. Powyższe działanie wymaga wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Beata Cher-Kożdoń, członek GRDPP, szczegółowo omówiła zasadność wprowadzonych zmian. Członkowie jednogłośnie zaopiniowali ją pozytywnie (9 głosów za). W związku z tym GRDPP podjęła Uchwałę Nr XIV/5/2021.

2)     w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Po zapoznaniu się z projektem i szczegółowym omówieniem uchwały członkowie jednogłośnie zaopiniowali ją pozytywnie (9 głosów za).
W związku z tym GRDPP podjęła Uchwałę Nr XIV/6/2021.

3)     w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025. Po zapoznaniu się z projektem i szczegółowym jego omówieniu przez Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztofa Kaszturę GRDPP podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu programu z zaznaczeniem, iż korekty wymaga podstawa założeń realizacyjnych Programu - nie może nią być nieaktualna już Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020. Następnie korekty wymagają również zadania w zakresie odwołań do nieaktualnego dokumentu strategicznego. Program powinien być zgodny z programami oraz dokumentami strategicznymi nie tylko na poziomie kraju i województwa, ale również miasta, co uzasadnia konieczność jego skorygowania. 
W związku z tym GRDPP podjęła Uchwałę Nr XIV/7/2021 z opinią stanowiącą załącznik do tej uchwały.

 

Ad. 3.

Przewodnicząca GRDPP Janina Cichomska, poinformowała, iż raport zostanie wykorzystany podczas opiniowania kolejnego projekt programu. Wskazała na niewykorzystane środki z Programu z uwagi na pandemię (brak działań świetlic środowiskowych itp.) Pan Burmistrz wyjaśnił kwestie finansowe i wskazała na problem dzieci i młodzieży z powrotem do normalności oraz zasadność zwiększenia środków na wypoczynek letni.

Pan Mariusz Andrukiewicz członek GRDPP zwrócił się z pytaniem czy były prowadzone inicjatywy z strony realizatorów tego programu dotyczących pracy w sieci z dziećmi i młodzieżą pozostająca w domach w związku z locdawnem (praca wspierająca terapeutyczna, psychologiczna). Uzasadnił to obecną sytuacją, która ma negatywny wpływ na zdrowie, stan psychiczny, wyobcowanie oraz skłonność do nadużywania środków psychoaktywnych.  Pan Burmistrz przedstawił obecną sytuację działań psychologów i pedagogów w szkołach podstawowych. Pani Beata Cher-Kożdoń potwierdziła o braku realizowanych inicjatyw w tym zakresie. Rada podjęła decyzję o wskazaniu i przygotowaniu wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie podjęcia działań i przygotowaniu oferty działań zapobiegawczych, interwencyjnych lub terapeutycznych w sytuacjach kryzysowych związanych z pandemią dla dzieci i młodzieży. Rada przyjęła jednogłośnie decyzję o wystosowaniu wniosku do realizatora Programu w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Ad. 4

Przewodnicząca GRDPP przedstawiała materiał dotyczący wykazu konsultowanych projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi, w roku 2020 było ich 47. Poinformowała również, że w roku 2020 były prowadzone konsultacje w ramach akcji „Pogadajmy o Cieszynie” w punkcie konsultacyjnym na rynku oraz spotkania online. Konsultacje te były prowadzone w związku z projektem, w którym uczestniczy Miasto Cieszyn „Rozwój Loklany”. Wskazano na znikomy udział i bardzo małe zainteresowanie organizacji w konsultacjach. Pan Mariusz Andrukiweicz zaproponował, iż powinno się zachęcać organizacje podczas spotkań (noworocznych, branżowych itp.) do udziału w konsultacjach. Zapraszać indywidualnie organizacje do konsultacji w ramach dobrych praktyk.

Ad. 5

Pan Burmistrz Krzysztof Kasztura przedstawił sytuację dotyczącą słabego udziału organizacji pozarządowych w ogłaszanych konkursach. Zaproponowano, iż należy uświadamiać organizację, że mają wpływ na politykę konkursową oraz opiniowanie. Zapraszać w szczególny sposób do komisji organizacje, które nie startują w konkursach. Informacja o komisjach konkursowych może zostać również zarekomendowana na spotkaniu Pani Burmistrz z organizacjami pozarządowymi gdzie zostanie przedstawiona idea komisji i jak ważny jest udział organizacji.

Ad. 6

Omówiono temat IV Festiwal Organizacji Pozarządowych, oraz czy ma on się odbyć z uwagi na obecną sytuację panującej pandemii. Pani Izabela Błaszczok zaproponowała, aby organizatorem Festiwalu był „Dom Narodowy” z uwagi na wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze techniczne. Pani Iza potwierdziła również, iż są zaplanowane środki na ten cel. Proponowano termin Festiwalu na wrzesień. Na kolejne spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel COK „Dom Narodowy” w celu omówienia organizacji IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

GRDPP jednogłośnie zagłosowała za organizacją IV Festiwalu.

Ad. 7

Przewodnicząca poinformowała, iż do GRDPP wpłynęły kolejne sprawozdania:

- Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Miasta Cieszyna na lata 2019-2021.

- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w roku 2020.

Zostały one przyjęte do wiadomości. Pani Halina Bocheńska miała pytanie do Sprawozdania za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Miasta Cieszyna w zakresie działania wpisanego do projektu „Programu Rozwoju Lokalnego” pt. „Bezpieczny senior” związanego w jakiej formie będzie realizowana teleopieka. W odpowiedzi Pani Beata Cher-Kożdoń przedstawiła zasadę działania teleopieki polegającej na wykorzystaniu innowacyjnej technologii, opartej na współdziałaniu ze sobą elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki gdzie przez odpowiedni przycisk – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby.

Pan Burmistrz przekazała decyzje o remoncie kolejnych pomieszczeń w COK „Dom Narodowy” od strony ul. Matejki gdzie docelowo powstanie „Centrum Organizacji Pozarządowych” oraz „Klub seniora”.

Ustalono kolejne posiedzenie na 22 kwietna 2021 roku o godz. 13.00 Urząd Miejski w Cieszynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Maria Sobiecka

Załącznik: 

Lista obecności,
Uchwała Nr XIV/4/2021,
Uchwała Nr XIV/5/2021,
Uchwała Nr XIV/6/2021,
Uchwała Nr XIV/7/2021.

Załączniki

Powiadom znajomego