Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA Nr 6/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Na podstawie art. 154 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) wysokość oraz zasady, na których członkom komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów;
2) wysokość oraz zasady, na których przysługują zryczałtowane diety:

a) członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji,
b) członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania;

3) warunki obniżania wysokości zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu części zadań komisji;
4) sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o komisji, należy przez to rozumieć Państwową Komisję Wyborczą, okręgową komisję wyborczą, rejonową komisję wyborczą oraz obwodową komisję wyborczą.

§ 3.

1. Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), z uwzględnieniem przepisów uchwały.

2. Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 4.

1. Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz.1462 oraz z 2011 r. poz. 308).

3. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, wymaga porozumienia:

1) przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego;
2) przewodniczącego okręgowej, rejonowej lub obwodowej komisji wyborczej z dyrektorem właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5.

1. Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w § 3 ust. 1, w przepisach dotyczących podróży zagranicznej, z uwzględnieniem przepisów uchwały.

2. Do diet, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 3 ust. 2 i 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do członków Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wykonujących zadania za granicą.

§ 6. Członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych na polskich statkach morskich przysługują diety, o których mowa w § 3 ust. 1. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się.

§ 7. Należności, o których mowa w § 3-6, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 8.

1. Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, w następującej wysokości:

1) dla członków okręgowych komisji wyborczych:

a) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — 1 200 zł;
b) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — 800 zł;
c) w wyborach do Parlamentu Europejskiego — 1 100 zł;

2) dla członków rejonowych komisji wyborczych — 600 zł;
3) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł;
4) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł;
5) dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł.

2. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, przepisy ust. 1 stosuje się.

3. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w § 1 pkt 2.

4. Jeżeli członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub 2, przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

5. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 9.

1. Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji, zwane dalej „zaświadczeniem”.

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji;
2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji — jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

§ 10.

1. Należności, o których mowa w uchwale, wypłacają:

1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej — Szef Krajowego Biura Wyborczego;
2) członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych — dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
3) członkom obwodowych komisji wyborczych — właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich — dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem kapitana statku.

2. Członkom komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zryczałtowane diety wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.

§ 11. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. (M.P. poz. 252 oraz z 2014 r. poz. 184).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij