W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W CIESZYNIE
 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA DSS
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8580239, e-mail: dss@post.pl (dalej: DSS). W DSS został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Tomasz Bizoń, adres korespondencyjny DSS lub              e-mail: iod@dsscieszyn.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zadań statutowych DSS, do głównego celu należy prowadzenie stacjonarnego pobytu zapewniającego całodobową opiekę. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób nie będących mieszkańcami Domu (więcej: Statut DSS https://bip.um.cieszyn.pl).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest m.in.:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508    z późn. zm.);
- art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą usługi na rzecz DSS. Oprócz realizacji celów statutowych DSS jest również pracodawcą, w związku z czym  przetwarza dane swoich pracowników oraz osób starających się o pracę w DSS na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na terenie DSS zainstalowany jest monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz innym osobom przebywającym na terenie DSS, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.
Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty administracji publicznej,  kiedy wykażą podstawę prawną do uzyskania Państwa danych. Do odbiorców danych możemy zaliczyć również podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu w związku z prowadzoną np. obsługą serwisową oprogramowania. Podstawą prawną  przetwarzania danych w naszym imieniu jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.
Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z  przepisami prawa.
 
Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Państwu określone prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Mogą Państwo zwrócić się do DSS, o realizację przysługujących Państwu praw. Podkreślić jednak należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone  na podstawie rozporządzenia 2016/679 i przepisów szczególnych.
W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z realizowanymi zadaniami przez DSS  jest obowiązkowe, ponieważ bez ich podania nie będzie możliwości zawarcia umowy lub jest wymogiem ustawowym. W innych  przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udzielenia dodatkowej pomocy.Kazimiera Kawulok
Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego