W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Klauzula informacyjna monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie z siedzibą przy ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 8582890, adres e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail  inga.sitek@mzd.cieszyn.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe pracowników będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 pkt. c,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”,
b)art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
c) art. 22 Kodeksu Pracy.

4. Monitoring stosowany jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pracowników klientów i gości, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający
3 miesięcy. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub wydania zabezpieczonego nagrania uprawnionym organom, przy czym w przypadku zabezpieczenia nagrania obrazu na wniosek osoby, której dotyczy zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub mieniu, zabezpieczone nagrania obrazu będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich zabezpieczenia lub do momentu ich wydania uprawnionym organom.

7. W granicach przewidzianych prawem posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym i ochrony mienia.

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego