W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.420.2021

Zarządzenie Nr 0050.420.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 05.08.2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług
 2. Wyznaczam 11 sierpnia 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 sierpnia 2021 r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oddelegowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w pracach Zespołu.
 2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Helenę Smolarz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.420.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w Uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Zespół powołany Zarządzeniem Nr 1010.32.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z dnia 11 sierpnia 2021 roku.

W ramach konsultacji, w okresie od 11 sierpnia 2021 roku do 24 sierpnia 2021 roku, opinie można było zgłaszać w formie pisemnej:

 • poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Zgodnie z par. 3 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 25 sierpnia 2021 r.

Członkowie Zespołu ds. konsultacji:

Helena Smolarz - Przewodniczący Zespołu
Dominika Poźniak
Paulina Pilarz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane