W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej Książnicy Cieszyńskiej

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna, która:

a) została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Książnicy Cieszyńskiej instytucji kultury z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46, wpisanej  do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. - OKT 6/1/1994, NIP: 5481064564, REGON: 070431470, zwanej dalej Książnicą,

b) została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej przez Książnicę,

c) została przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Każdy podmiot, który w Biuletynie Informacji Publicznej uzyskał informację publiczną w celu ponownego jej wykorzystywania zobowiązany jest:

a) poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Książnicy,

b) udostępniać pozyskaną informację publiczną innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie bezpłatnie,

c) podawać informację o każdym przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej z podaniem, kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

3. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania, albo

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

4. Ewentualne warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa Książnica odrębnie dla każdego wniosku. W związku z powyższym Książnica przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy warunki takie nie zostaną określone, Książnica przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami.

5. Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim Książnica dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.

Książnica odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy ponowne wykorzystanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim (np. twórcom).

6. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji.

7. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Książnica może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie, a także związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności: koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, koszty przekazania informacji (koszty przesyłki) oraz koszty ewentualnej pracy dodatkowej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób w określonej formie.

10. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:

a) gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (m.in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych),

b) gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

11. Można odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

12. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

13. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorski, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Książnica uzyskała dany utwór.

14. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

15. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku sprzeciwu Książnica w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

16. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub też przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo.

17. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Książnicy.

Powiadom znajomego