W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Regulamin publikowania w „Biuletynie Informacji Publicznej" Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Załącznik do
   Zarządzenia Nr 16/2007
 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie z dnia 3 lipca 2007 r.
 
 
 Regulamin publikowania
w „Biuletynie Informacji Publicznej"
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w „Biuletynie Informacji Publicznej” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie (zwany dalej BIP).
2. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl.
 
 
§ 2
Słowniczek
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Realizatorzy – osoby wyznaczone przez Dyrektora Zakładu mające uprawnienia
do wprowadzenia i publikowania informacji do BIP. Określana w systemie jako redaktor wprowadzający lub redaktor publikujący, w zależności od zakresu uprawnień nadanych
w systemie.
2. Kierownicy działów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie lub osoby przez nich upoważnione, których zadania określa § 5.
3. Główny Koordynator BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie pracownik wyznaczony przez Dyrektora Zakładu, którego zadania określa § 6.
 
§ 3
Opis zasad i sposobu publikowania danych
 
1. Publikowanie danych w BIP odbywa się poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer po zalogowaniu koordynatora lub realizatora na stronie portalu BIP
– www. portal.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl.
2. Każda strona BIP może podlegać edycji przez koordynatora lub realizatora.
3. Koordynator lub realizatorzy wypełniają treściami strony BIP poprzez edycyjne strony www.
4. Każdy publikowany dokument oraz każda strona www BIP zawiera informację o osobie,
    która ją wprowadziła.
5. Każdy publikowany w BIP dokument i każda strona zawiera także informacje o dacie publikacji oraz o czasie i zakresie wprowadzonych zmian.
 6. Strona przed udostępnianiem obywatelom w BIP powinna być sprawdzona przez koordynatora i realizatora pod względem prawidłowości wyświetlania wprowadzonych informacji publicznych.
7. Zakres publikowania informacji określony został w ustawie o dostępie do informacji publicznej, rozporządzeniu wydanym na jej podstawie oraz uszczegółowiony przez wewnętrzne instrukcje.
§ 4
Zadania realizatorów BIP
 
1. Realizatora powołuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie.
2. Zadania i zakres uprawnień realizatora określa Kierownik Działu Administracji i Spraw Pracowniczych w porozumieniu z głównym Koordynatorem.
3. Realizator zobowiązany jest przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
4. Zabronione jest udostępnianie przez realizatora innym osobom hasła i identyfikatora
oraz wykonywanie w BIP operacji, które są niezgodne z niniejszym regulaminem.
5. Realizator zobowiązany jest do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej, oraz niniejszym regulaminem. Zapoznanie z w/w dokumentami realizator potwierdza na złożonym oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Realizator odpowiada za publikację informacji wskazanych przez kierowników działów Zakładu Gospodarki Komunalnej.
7. Realizator przygotowuje dane do publikacji poprzez wypełnienie przyznanych mu edycyjnych stron www po uprzednim zalogowaniu się na tych stronach.
8. Realizator zobowiązany jest do dokonywania poprawek treści tych stron, które zostały wskazane do poprawy przez kierownika działu.
.
 
§ 5
Zadania kierowników poszczególnych działów ZGK
 
1. Kierownicy działów przygotowują zakres informacji do opublikowania w BIP w formie elektronicznej wraz z formularzem materiału przeznaczonego do publikacji w BIP, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Kierownicy działów odpowiadają za przekazywanie informacji koordynatorowi lub realizatorowi BIP.
    3. Kierownik działu sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem
i publikowaniem treści w BIP zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
4. Kierownik odpowiada za prawidłową treść przygotowaną do publikacji oraz za jej aktualność.
 
§ 6
Zadania Głównego Koordynatora BIP ZGK
1. Głównego Koordynatora BIP powołuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie.
2. Główny Koordynator BIP odpowiada za określenie struktury BIP w postaci szablonów stron www przeznaczonych do wypełnienia treścią oraz za określenie kształtu szablonów stron edycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie.
3. Główny Koordynator BIP rozstrzyga niejasności dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia wydanego na jej podstawie, a także projektuje układy szablonowe tych stron.
4. Główny Koordynator odpowiada za przydzielenie loginów i haseł dostępu do edycyjnych stron www dla realizatorów.
5. Główny Koordynator BIP prowadzi konsultacje merytoryczne dla realizatorów w zakresie kształtu BIP.
6. Główny Koordynator BIP przygotowuje projekty zmian do niniejszego zarządzenia.
7. Główny Koordynator BIP przyjmuje wszystkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania BIP-u.
8. Główny Koordynator BIP odpowiada za szkolenie realizatorów w zakresie prowadzenia BIP-u.
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do
             Regulaminu publikowania
w „Biuletynie Informacji Publicznej”
      Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie
 
 
 
MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI W BIP
 
Część I
 
Nazwa działu
 
 
 
Tytuł materiału
 
 
 
Data przekazania
do publikacji
 
 
 
Lokalizacja w BIP
 
 
 
 
 
 
 
Krótkie streszczenie tematu do publikacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis kierownika
 
 
*część I wypełniają kierownicy działów
 
Część II
 
Data publikacji w BIP
 
 
 
Podpis publikującego
 
 
*część II wypełnia koordynator lub realizator BIP
 
 
Załącznik nr 1 do
             Regulaminu publikowania
w „Biuletynie Informacji Publicznej”
      Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie
 
 
 
 
 
                    Cieszyn, ....................................r.
............................................
     (imię i nazwisko)
 
............................................
       (Stanowisko)
 
...........................................
         (Dział)
 
 
 
                                                                              OŚWIADCZENIE
 
 
         Oświadczam, iż w związku z pełnieniem funkcji realizatora Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie zapoznałem/am się z:
 
1. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
2. Regulaminem publikowania w “Biuletynie Informacji Publicznej” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie stanowiącym załącznik do Zarządzenie Nr 16/2007 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 2007 roku.
 
Jednocześnie zobowiązuję się do nie udostępniania identyfikatora i hasła innym osobom oraz do wykonywania operacji w BIP 
 
 
 
 
 
...................................                                                                                      ...................................                                                             
                      (data)                                                                                                                  (podpis)
 
 
 

Powiadom znajomego