Zarządzenie Nr 0050.474.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
  1. przesłanych na adres e-mail: specjalisci@mops.cieszyn.pl,
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
 4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w godzinach pracy Ośrodka.
 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta


Załączniki: