Zarządzenie Nr 0050.106.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 41 ust 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 w związku z art. 48b ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXII/256/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021.

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam w dniu 25 lutego 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący komisji: Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Członkowie komisji:
  1. Lucyna Lanc-Kasperek - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. Beata Cher-Kożdoń - Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  3. Justyna Żerdka - inspektor w Dziale Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.106.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 lutego 2021 roku

Ogłoszenie konkursu ofert
na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

I. Przedmiot konkursu:

 1. Udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: sesji psychoterapii grupowej stanowiących uzupełnienie programu ponadpodstawowego i pogłębionego finansowanego przez NFZ, zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunkach realizacji tych świadczeń określonych w załączniku nr 7 pkt 1.7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2019 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019 r. poz.1285 z późn. zm.).
 2. Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację świadczeń w ramach ww. zadania wynosi 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych).
 3. Realizacja zadań wymienionych w pkt. I.1 powinna być zgodna z założeniami określonymi w pkt. II niniejszego ogłoszenia.

II. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu:

 1. Cele planowanych do realizacji zadań:
  1. Zwiększenie liczby osób korzystających z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnienia i współuzależnienia.
  2. Zwiększenie dostępności profesjonalnych działań pomocowych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym.
 2. Adresatami zadania są mieszkańcy Cieszyna:
  1. Osoby dorosłe z zespołem uzależnienia od alkoholu.
  2. Członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Działania podmiotu w ramach zadań:
  1. Prawidłowa i rzetelna realizacja zadania i udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z planem/harmonogramem.
  3. Przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych z realizacji zadania.
 4. Rodzaje świadczeń - założenia przyjęte w celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w ofertach: Sesja psychoterapii grupowej - sesja realizowana z grupą od 4 do 12 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), stanowiąca element ustalonego planu leczenia prowadzona według określonej metody. Możliwe jest także udzielanie świadczenia w programach pogłębionych, obejmujących leczenie zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych lub współuzależnionych.
 5. Kwalifikacje wymagane od osób udzielających świadczeń zdrowotnych: kwalifikacje wymagane od personelu realizującego świadczenia zdrowotne określone w niniejszym ogłoszeniu:
  • specjalista psychoterapii uzależnień *
  • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień **
  • instruktor terapii uzależnień
  • osoba prowadząca psychoterapię
  • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty **
 6. Kwalifikacje dla ww. osób należy udokumentować odpowiednimi potwierdzeniami (dyplom/certyfikat/świadectwo itp.).
 7. Niezbędne wyposażenie i warunki udzielania świadczeń: Pomieszczenia i wyposażenie winny odpowiadać standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 r., poz. 595).
 8. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 136b ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
 9. Dokumentacja realizowanych zadań:
  1. Plan udzielania świadczeń w ramach zadania określonego w ogłoszeniu (harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych).
  2. Kwestionariusz sprawozdania miesięcznego i kwestionariusz sprawozdania końcowego z realizacji zadań zawierający opis podjętych działań oraz informację o liczbie i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 10. Monitorowanie realizacji zadań:
  1. Liczba osób objętych świadczeniami terapeutycznymi,
  2. Liczba spotkań terapeutycznych.

III. Okres realizacji świadczeń:

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do grudnia 2021 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie pomiędzy gminą Cieszyn a podmiotem wybranym w toku postępowania konkursowego.

IV. Oferenci:

W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień na podstawie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie terapii uzależnień.

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta 1 powinna być sporządzona zgodnie z założeniami określonymi w pkt. II niniejszego ogłoszenia oraz wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 2. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
 3. Formularz oferty można otrzymać w Dziale Pracy Specjalistycznej MOPS w Cieszynie, ul. Skrajna 5, pokój nr 4, bądź pobrać wersję elektroniczną z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 4. Wzór oferty nie może zostać zmodyfikowany przez oferenta poprzez usuwanie pól. Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione. W miejscach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać "nie dotyczy".
 5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
 6. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela(-li) oferenta upoważnionego(-ych) do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 7. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok zapisu poprawnego. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę.
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem podmiotu oraz informacją: "Oferta na konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych".
 9. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert, jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej.

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów.

 1. Dokumenty:
  1. Kopia zaświadczenia o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru podmiotów leczniczych lub aktualny odpis/wydruk z rejestru.
  2. Kopia statutu jednostki lub innego dokumentu potwierdzającego jego formę organizacyjną, (np. kopię umowy spółki).
  3. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
 2. Oświadczenia oferenta:
  1. zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia,
  2. zapoznaniu się z wzorem i zaakceptowaniu warunków umowy określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu,
  3. niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  4. Oświadczenie, że świadczenia wykonywane w ramach przedmiotu oferty nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami.
 3. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(-by) upoważnioną(-ne) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

VII. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu.

Informacje dotyczące konkursu ofert udzielane będą w Dziale Pracy Specjalistycznej MOPS w Cieszynie, tel. 33 479 49 30, w godzinach 7.00 - 15.00.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 marca 2021 roku, do godz. 15.00, na wzorze formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje stempla pocztowego).
 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania koperty.

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 26 marca 2021 roku.
 2. Termin związania ofertą jest nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów z wyjątkiem:
  1. stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz podania liczby otrzymanych ofert,
  2. otwarcia kopert z ofertami,
  3. podania danych dotyczących oferentów oraz wysokości ceny oferty.
 5. Konkurs ofert składa się z dwóch etapów.
 6. W pierwszym etapie komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, dokonując kolejno następujące czynności:
  1. odrzuca oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie,
  2. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
  3. sprawdza oferty pod względem formalnym.
 7. W drugim etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym.
 8. W toku badania i oceny ofert Komisja Konkursowa może:
  1. zwrócić się do oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej złożonych ofert,
  2. poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie.
 9. Komisja konkursowa dokonuje oceny zadania (zgodnego z opisem pkt. I.1) ujętego w złożonych ofertach.Do oceny zadania Komisja stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej oraz ich punktację:
  1. możliwość realizacji zadania zgodnie ze standardami (zasoby kadrowe, warunki lokalowe i wyposażenie): do 10 pkt,
  2. koszt realizacji świadczeń ujętych w danym zadaniu (ogólny i jednostkowy koszt świadczeń w odniesieniu do zakresu rzeczowego zaproponowanych działań, wysokość stawek): do 30 pkt,
  3. doświadczenie (w zakresie udzielania świadczeń z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych): do 30 pkt.
 10. Jedna oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
 11. Zadanie, które otrzyma poniżej 30 pkt uznaje się za nie spełniające kryteriów merytorycznych i nie jest brane pod uwagę w dalszym postępowaniu.
 12. Komisja konkursowa dokona wyboru jednego oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
 13. Komisja konkursowa po zakończeniu drugiego etapu konkursu ofert przedłoży Burmistrzowi Miasta Cieszyna rekomendacje, co do wyboru oferty wraz z propozycją wysokości środków na realizację zadania.
 14. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu dokona Burmistrz Miasta Cieszyna w formie zarządzenia, na podstawie protokołu z przebiegu konkursu sporządzonego przez Komisję Konkursową.
 15. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie oraz zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

X. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób uczestniczących w zadaniu oraz realizatorów zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego, a także przestrzegania i stosowania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa (w szczególności Wojewodę Śląskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego).

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Cieszyna.
 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
  2. odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta).
 3. Udzielający zamówienia umarza konkurs, jeśli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu oferentowi udzielania świadczeń zdrowotnych tylko w ramach części zadań określonych w pkt I. ppkt. 1.
 5. Kwota przyznana na realizację zadań może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

 1. formularz ofertowy,
 2. ramowy wzór umowy.

* osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii/psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),

** osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1 Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholuZałączniki: