Zarządzenie Nr 0050.390.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 1 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.31.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

§1

Zarządzam przeprowadzenie procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§2

Powołuję komisję ds. naboru w składzie:

  1. Gabriela Staszkiewicz - Burmistrz Miasta - Przewodniczący komisji,
  2. Przemysław Major - II Zastępca Burmistrza Miasta - Członek komisji,
  3. Stanisław Kawecki - Sekretarz Miasta - Członek komisji,
  4. Tomasz Tosza - specjalista z zakresu zarządzania drogami publicznymi - Członek komisji,
  5. Karina Cieślar - Główny specjalista Wydziału Organizacyjnego - Sekretarz komisji.

§3

Osoby, o których mowa w § 2 upoważnione są do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru. Osoby te są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

§4

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 4 zamieszczam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz