Zarządzenie Nr 0050.263.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.262.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok

§1

  1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2020 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
  2. Zobowiązuję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 4 i 8, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Żłobków Miejskich, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
  3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.47.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2020 w sposób określony w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
  4. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.42.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2020 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2020 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 6 i 7 do zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta

 Gabriela StaszkiewiczZałączniki:

Zarządzenie Nr 0050.263.2020
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Zmiany w planie finansowym dochodów
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami [...] - dotacje
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami [...] - wydatki
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2020
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.263.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku - Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2020 roku