Zarządzenie Nr 0050.206.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)


§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w  Cieszynie:

1) w § 7 pkt 4 lit. j w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „promocji, kultury i turystyki.”,

2) w § 8 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:


Burmistrz Miasta sprawuje nadzór nad:

1) Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) Biurem Kontroli,
3) Audytorem Wewnętrznym,
4) Służbą BHP,
5) Wydziałem Kultury i Promocji Miasta,
6) Rzecznikiem prasowym,
7) Samodzielnym stanowiskiem ds. produktów turystycznych,
8) Inspektorem Ochrony Danych,
9) Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych,
10) Pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych,
11) miejską jednostką organizacyjną: Strażą Miejską.”,

3) w § 10 ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:


I Zastępcy Burmistrza podlegają:

1) Wydział Sportu,

2) Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych”,


4) w §18:

a) w pkt 7 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Wydział Kultury i Promocji Miasta (symbol: KP),”,
b) w pkt 14 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Samodzielne stanowisko ds. produktów turystycznych (symbol: SPT),”,
c) w pkt 18 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Rzecznik Prasowy (symbol: RP),”,
d) w pkt 19 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych (symbol: OPSN).”,

5) w § 22 ust. 1 pkt 2 dodaję lit. e o treści: „edycja nagrań z sesji Rady Miejskiej Cieszyna przed ich publikacją, w tym w zakresie opisu nagrania, usunięcia przerw oraz dostosowania do przepisów dot. ochrony danych osobowych,”,

6) w § 23 ust. 2 pkt 2 lit. g w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych – symbol FN-I.7”,

7) w § 30 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

1. Zakres działania:
1) inicjowanie i nadzorowanie imprez i innych działań kulturalnych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie, w tym organizowanych przez Urząd, instytucje kultury, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe,
2) realizacja bądź współrealizacja imprez kulturalnych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
3) inicjowanie i realizowanie imprez kulturalnych aktywizujących lokalny amatorski ruch artystyczny, w tym integrujących społeczności polsko-czeskiego pogranicza,
4) nadzór merytoryczny, analiza funkcjonowania oraz współpraca organizacyjna z miejskimi instytucjami kultury,
5) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
6) współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta Cieszyna,
7) przyjmowanie zawiadomień od podmiotów prowadzących działalność kulturalną o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza ich stałą siedzibą, a mających mieć miejsce na terenie miasta Cieszyna,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wnioskowanie o nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez inne instytucje,
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Laur Srebrnej Cieszynianki”,
10) prowadzenie spraw związanych z tytułem „Honorowy obywatel miasta Cieszyna”,
11) koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie we współpracy z ich organizatorami oraz zarządzającymi terenami, na których się one odbywają,
12) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Burmistrza Miasta, Urzędu oraz miasta Cieszyna,
13) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, w tym w zakresie imprez i wydarzeń, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
14) koordynowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie zadań,
15) prowadzenie promocji gospodarczej miasta Cieszyna, w tym współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą,
16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i publikowania informacji dotyczących funkcjonowania miasta, w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych, serwisach sms -owych oraz w Wikipedii,
17) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie publikacji komunikatów, ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, itp. w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta w portalach społecznościowych oraz w serwisach sms-owych,
18) redagowanie publikatora miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”,
19) tworzenie stron internetowych miasta i administrowanie nimi,
20) tworzenie profili miasta na portalach społecznościowych i administrowanie nimi,
21) prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych,
22) prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w ramach „Cieszyńskiego Centrum Informacji”,
23) współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie kultury i promocji miasta,
24) koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie Cieszyna
25) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań kulturalnych i promocyjnych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne,
26) udział w zespołach tworzących programy i strategie rozwoju miasta Cieszyna w zakresie realizowanych zadań,
27) realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kontrola i rozliczanie udzielonych dotacji,
28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na prefinasowanie działań kulturalnych instytucjom zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

1) Naczelnik Wydziału – symbol KP.1,
2) Stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu – symbol KP.2,
3) Stanowisko ds. kultury i projektów kulturalnych – symbol KP.3,
4) Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych – symbol KP.4,
5) Stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych – symbol KP.5,
6) Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora – symbol KP.6,
7) Stanowisko ds. informacji miejskiej i turystycznej – symbol KP.7,

3. Zasady zastępstw:

1) Naczelnika Wydziału (KP.1) zastępuje w zakresie określonym upoważnieniem stanowisko ds. kultury i projektów kulturalnych (KP.3) lub stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu (KP.2),
2) Stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu (KP.2) zastępuje stanowisko ds. kultury i projektów kulturalnych (KP.3),
3) Stanowisko ds. kultury i projektów kulturalnych (KP.3) zastępuje Naczelnik Wydziału (KP.1) lub stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu (KP.2),
4) Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych (KP.4) i stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych (KP.5) zastępują się wzajemnie,
5) Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora (KP.6) oraz stanowisko ds. informacji miejskiej i turystycznej (KP.7) zastępują się wzajemnie.”,

8) w §37:

a) w ust. 2 pkt 3:
- w lit. d w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. obsługi klienta – symbol WS.14,”,
- w lit. e w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowiska ds. sprzątania – symbole WS.15, WS.16 i WS.17,”,

b) w ust. 3 pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:m „Stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, WS.12, WS.13) i stanowisko ds. obsługi klienta (WS.14) zastępują się wzajemnie,”,

9) w § 38 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych

1. Zakres działania:

1) przygotowywanie i realizacja w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi projektów, programów oraz produktów zwiększających atrakcyjność turystyczną Cieszyna, w tym promocja Programu Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna,

2) współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie turystyki,

3) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań turystycznych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne w tym zakresie,

4) opracowywanie materiałów promocyjnych miasta Cieszyna,

5) opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej miasta Cieszyna,

6) opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej Urzędu,

7) realizacja bądź współrealizacja imprez turystycznych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,

8) administrowanie stroną internetową: www.visitcieszyn.com,

9) organizowanie i realizowanie konkursów organizowanych przez miasto,

10) realizowanie działań wynikających ze współpracy miasta Cieszyna z innymi gminami, w tym z miastami partnerskimi.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna: Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych – symbol SPT.1,

3. Zasady zastępstw – zastępstwo nie obowiązuje.

10) w § 39 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Rzecznik prasowy

1. Zakres działania:

1) reprezentowanie Burmistrza Miasta w środkach masowego przekazu,

2) przekazywanie mediom bieżących informacji o działalności Burmistrza Miasta i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

3) udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne oraz ewentualna ochrona interesów miasta Cieszyna,

4) monitoring mediów oraz analiza zawartych w nich informacji dotyczących funkcjonowania miasta Cieszyna oraz przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta,

5) realizowanie zadań służby informacyjnej Burmistrza Miasta oraz zadań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji reprezentacyjnych,

6) przygotowywanie materiałów do publikowania w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych oraz innych mediach z zakresu realizowanych zadań,

7) przygotowywanie wystąpień publicznych Burmistrza Miasta,

8) organizowanie konferencji prasowych Burmistrza Miasta, a także spotkań Burmistrza Miasta z mieszkańcami i innymi podmiotami,

9) koordynowanie udziału Burmistrza Miasta w uroczystościach, świętach i innych wydarzeniach,

10) współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia właściwej informacji o ich funkcjonowaniu oraz w zakresie przekazywania wniosków mieszkańców w celu podwyższania jakości świadczonych usług,

11) obsługa panelu „Pytania do Burmistrza” oraz „Skrzynka kontaktowa mieszkańca” na stronie internetowej miasta Cieszyna, w tym w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

12) monitorowanie realizacji zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne dotyczących zagadnień „Pytania do Burmistrza” oraz „Skrzynka kontaktowa mieszkańca.”.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna: Rzecznik prasowy – symbol RP.1.

3. Zasady zastępstw – zastępstwo nie obowiązuje.”,

11) w § 40 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

1. Zakres działania:

1) kreowanie i koordynowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Cieszyna,

2) opracowywanie i realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek organizacjom pozarządowym,

5) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

6) współpraca z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych,

7) współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,

8) prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna,

9) kreowanie i koordynowanie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna,

10) kreowanie i koordynowanie polityki równego dostępu do przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie miasta Cieszyna,

11) współpraca z Cieszyńską Radą Seniorów,

12) współpraca z wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

13) współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z organizacjami pożytku publicznego.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych – symbol OPSN.1.

3. Zasady zastępstw – zastępstwo nie obowiązuje.”,

12) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.


RegulaminorganizacyjnyZałączniki:

Zarządzenie nr 0050.206.2019