W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.250.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2023 rok
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.250.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 1 ust. 3, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i ust. 9 oraz § 7 ust. 5 uchwały nr IX/92/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 5055)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok, o których zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy Cieszyna.
 2. Kwota z budżetu miasta Cieszyna, której dotyczy Budżet Obywatelski wynosić będzie 380 000,00 zł.
 3. Kwota Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w ust. 2 zostanie rozdysponowana według następujących zasad:
  1. 360 000,00 zł na realizację projektów,
  2. 20 000,00 zł na promocję Budżetu Obywatelskiego oraz realizowanych projektów, a także na przeprowadzenie głosowania.
 4. Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może przekroczyć kwoty 180 000,00 zł.

§ 2

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok nie mogą być realizowane projekty:
  1. zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncesji bądź planu przedsięwzięcia,
  2. niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami, a także zamierzeniami Gminy Cieszyn,
  3. niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Cieszyna,
  4. służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi,
  5. których czas realizacji przekroczyłby jeden rok budżetowy,
  6. które generują znaczne koszty utrzymania w kolejnych latach.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok nie mogą być realizowane projekty, których rezultaty skierowane są na bieżące wykonywanie zadań miejskich jednostek organizacyjnych. Projekty te traktowane będą jako projekty niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Cieszyna lub służące określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi.

§ 3

Ustalam harmonogram czynności związanych z wyborem projektów do realizacji w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej harmonogramem, w następujący sposób:

L.p. Zakres prac Termin realizacji
1. Możliwość przedłożenia zarysów projektów (wyłącznie w wersji papierowej) do ich wstępnego zaopiniowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego (konsultacje zarysów projektów) 01.06.2022 r. - 20.06.2022 r.
2. Rozmowy konsultacyjne z Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.
3. Składanie przez mieszkańców Cieszyna projektów 01.06.2022r. - 17.07.2022 r.
4. Weryfikacja i opiniowanie projektów przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn do 24.08.2022 r.
5. Ostateczna weryfikacja projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym oraz możliwości realizacji i zabezpieczenia w budżecie miasta Cieszyna ewentualnych środków, które pokryją generowane przez projekt koszty w przyszłości do 31.08.2022 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów przewidzianych do głosowania oraz listy projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie do 09.09.2022 r.
7. Postępowanie odwoławcze 10.09.2022 r. - 23.09.2022 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości zaktualizowanych list projektów dopuszczonych bądź niedopuszczonych do głosowania do 07.10.2022 r.
9. Głosowanie mieszkańców Cieszyna na projekty 14.10.2022 r. - 31.10.2022 r.
10. Opracowanie wyników głosowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, utworzenie listy projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji i przedstawienie jej Burmistrzowi Miasta Cieszyna 02.11.2022 r. - 14.11.2022 r.
11. Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji do 18.11.2022 r.
12. Usunięcie danych osobowych osób głosujących z platformy do głosowania: www.cieszyn.budzet-obywatelski.org do 31.12.2022 r.

§ 4

 1. Kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., zwana dalej kampanią, jest realizowana w celu:
  1. przybliżenia mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenia ich do składania propozycji projektów,
  2. przedstawienia propozycji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenia do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty,
  3. upowszechnienia informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 2. Kampania obejmuje:
  1. publikację informacji na stronie internetowej urzędu: cieszyn.pl oraz w mediach tradycyjnych ("Wiadomości Ratuszowe") i społecznościowych (Facebook),
  2. przygotowanie drukowanych publikacji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców,
  3. uruchomienie platformy do głosowania: cieszyn.budzet-obywatelski.org, która spełnia również funkcję promocyjną i informacyjną,
  4. przesłanie informacji prasowej do mediów.

§ 5

 1. Projekt składa się na formularzu zgłoszenia projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 3.
 2. W przypadku złożenia formularza, o którym mowa w ust. 1 drogą elektroniczną, karty poparcia będące jego załącznikami muszą zostać dostarczone osobiście do Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub elektronicznie (skan) na adres e-mail: strategia@um.cieszyn.pl najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu zgłaszania projektów, określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 3.
 3. Mieszkaniec zamierzający zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego może wystąpić do Urzędu Miejskiego w Cieszynie o jego skonsultowanie w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 3.
 4. Konsultacje projektu prowadzą członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego odrębnym zarządzeniem, w terminie określonym w harmonogramie.

§ 6

 1. Głosowanie mieszkańców Cieszyna na projekty odbędzie się w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 3.
 2. Możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu w celu oddania głosu, zapewniają podmioty wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w godzinach ich otwarcia.

§ 7

 1. Wyznaczam Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie do koordynowania działań związanych z wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., w szczególności do przeprowadzenia naboru projektów, procedury ich weryfikacji oraz głosowania mieszkańców.
 2. Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wyznaczam Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie we współpracy z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. Wybrane w głosowaniu projekty realizowane są przez wskazane przez Burmistrza Miasta Cieszyna wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn.
 4. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego podlega monitorowaniu przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 5. Komórki Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do przedkładania podmiotom, o których mowa w ust. 4, nie rzadziej niż raz na kwartał, informacji na temat poszczególnych etapów realizacji projektów.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia pełni II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego