W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.85.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Kościuszki
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.85.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Kościuszki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,3703 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00009230/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działka nr 20/4 obr. 18 o pow. 0,0170 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 685 000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,3703 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00009230/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działki nr 20/4 obr. 18 o pow. 0,0170 ha położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kościuszki zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone w Cieszynie przy ul. Kościuszki. Działki stanowią gospodarcza całość. Grunt ma wydłużony kształt przypominający prostokąt o długości około 156 m i szerokości około 25 m z niewielkim wcięciem w północno-zachodniej części i nachyleniu w kierunku wschodnim. Teren jest niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczym drzewostanem gat. wierzba. Uzbrojenie: przez grunt przebiegają dwa wodociągi oraz energetyczna sieć kablowa średniego napięcia. Ponadto w sąsiedztwie do 100 m występują sieci pełnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni i wody płynące. Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Cieszyna, stan usług i zaplecza w miejscu położenia nieruchomości odpowiada pośredniej strefie miejskiej.

Wpisy w księdze wieczystej:

1. Księga wieczysta nr BB1C/00035339/7:

Wzmianki:

  1. C. / NOTA / 1374991 / 21 - 2021-12-22, 12:57:00
    1.1 DZ. KW. / BB1C / 21971 / 21 / 1 - 2021-12-22, 14:29:46 - ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI I ZAŁOŻENIE DLA NIEJ NOWEJ KW - nie dot. zbywanej działki
  2. KW. / BB1C / 16769 / 21 / 1 - 2021-10-06, 13:18:58 - SPROSTOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU NIERUCHOMOŚCI - dotyczy ujawnienia podziału działki 20/1 m.in. na działkę nr 20/4 będącą przedmiotem przetargu

W dziale I-SP księgi wieczystej nr BB1C/00035339/7 ujawniono prawo wstępu oraz służebności przechodu i przejazdu. Uprawnienie to nie dotyczy zbywanej działki.

W dziale III wpisy dotyczące służebności przesyłu na rzecz Tauron S.A. - nie dotyczą zbywanej działki.

W dziale IV brak wpisów.

2. Księga wieczysta nr BB1C/00009230/2:

W dziale I-SP księgi wieczystej nr BB1C/00009230/2 ujawniono uprawnienie, tj. służebność przechodu i przejazdu. Uprawnienie to nie dotyczy zbywanej działki.

W dziale III brak wpisów.

W dziale IV brak wpisów.

Działki nie są obciążone, stanowią jednak przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 20/4 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 17MW, natomiast działka nr 2/2 położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej symbolem 17MW oraz częściowo jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 36MN.

Osuwiska:
Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:
Działki stanowią gospodarczą całość. Dostęp do drogi publicznej ul. Kościuszki poprzez działkę nr 19 obr. 18 stanowiącą własność Gminy Cieszyn, użytkowaną jako droga wewnętrzna.

Drzewostan:
Grunt porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczym drzewostanem gat. wierzba. W części wschodniej działki 20/4 jest składowisko ziemi z sąsiedniej budowy. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Realizacja nowego uzbrojenia:
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 2/2 oraz 20/4 obr. 18 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Informacje dotyczące przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 685 000,00 zł.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1000.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 68 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 237 lub 33 4794 232.

Cieszyn, dnia 23 lutego 2022 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane