W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.526.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.526.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2. art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 oraz 18/1 obr. 18 o łącznej pow. 0,1674 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 100 000,00 zł. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam 11 Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 oraz 18/1 obr. 18 o łącznej pow. 0,1674 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka nr 17/3 ma kształt przypominający trójkąt ze ściętym rogiem od strony północnej i niewielkim nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Stanowi niezabudowany grunt, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczym drzewostanem. Zagospodarowanie działki utrudnia nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Kościuszki. Działka nr 18/1 ma kształt przypominający literę U i ma zróżnicowane ukształtowanie terenu o nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Stanowi niezabudowany grunt, częściowo przygrodzony, użytkowany jako podwórko i ogród przydomowy oraz wjazd na teren przylegającej posesji. Nieruchomość ta ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kościuszki. Uzbrojenie: przez teren ten przebiega wodociąg, sieci teletechniczne, napowietrzna linia energetyczna oraz sieci kanalizacji, nadto w bliskim sąsiedztwie występują wszystkie sieci uzbrojenia technicznego. Na działce znajduje się zbiornik oznaczony jako kanalizacja lokalna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (P20_12MN/U).

Nieruchomość nie jest obciążona, stanowi jednak przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska Sp. z o.o. W stosunku do części działki nr 18/1 toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości. W protokole rokowań oraz notarialnej umowie sprzedaży zostanie wprowadzony zapis, że strona nabywająca zrzeka się ewentualnych roszczeń, które mogą powstać wskutek zasiedzenia po sprzedaży części działki nr 18/1 obr. 18, co do której toczy się postępowanie w Sądzie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie.

Działka nr 17/3 została oddana w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarządu. W przypadku wyłonienia nabywcy w przetargu, zostanie wydana decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działki nr 17/3 i 18/1 obr. 11 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1200.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 479 42 32 lub 33 479 42 37.

Cieszyn, dnia 21 października 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Szczegóły dotyczące wyniku przetargu znajdują się w artykule pod nazwą Informacja z dnia 14 grudnia 2021 r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (dot. nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Kościuszki)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane