W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.626.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej
Status Obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 0050.656.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania do zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.626.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§ 1

Powołuję Zespół ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej w następującym składzie:

 1. Przewodniczący - pan Arkadiusz Skowroński, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 2. Zastępca przewodniczącego - pani Zofia Gruszczyk, Kierownik Referatu Strategii i Infrastruktury Miejskiej Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 3. Sekretarz - pani Joanna Znój, Starszy Inspektor w Referacie Strategii i Infrastruktury Miejskiej Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 4. Członek - pani Edyta Czarnecka, Inspektor w Referacie Strategii i Infrastruktury Miejskiej Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 5. Członek - pan Leszek Śliwka, Kierownik w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 6. Członek - pan Marek Lach, Starszy Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 7. Członek - pan Mariusz Poźniak, Starszy Inspektor w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie,

- przy czym dla ważności działań Zespołu wymagany jest skład nie mniejszy niż trzy osoby, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 2

Zatwierdzam Regulamin pracy Zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.656.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania do zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.626.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Regulamin pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1

 1. Regulamin określa tryb pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność gminy Cieszyn, w ramach inicjatywy lokalnej, zwanych dalej wnioskami.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ramach inicjatywy lokalnej, powołanego przez Burmistrza Miasta Cieszyna, zwanego dalej Zespołem.
 3. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zwany dalej Wydziałem WSRM, jest odpowiedzialny za organizację pracy Zespołu, prowadzi rejestr wniosków oraz sprawy z zakresu oceny i wyboru do realizacji inicjatywy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Wydział WSRM przygotowuje informacje i dane niezbędne do przeprowadzenia oceny wniosków, współpracując w niezbędnym zakresie z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi i spółkami gminy Cieszyn.

§ 2

 1. Zespół działa kolegialnie na posiedzeniach.
 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje, powołany przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Przewodniczący Zespołu.
 3. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Zawiadomienie członków o posiedzeniu Zespołu następuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
 4. O wyznaczeniu terminu posiedzenia Zespołu Przewodniczący informuje II Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 3

 1. Zespół dokonuje analizy wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.
 2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej trzech członków Zespołu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.

§ 4

Z posiedzeń Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół zawierający ocenę i rekomendację wniosków, który podpisują członkowie Zespołu, biorący udział w posiedzeniu.

§ 5

Do obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

 1. uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu,
 2. zapoznanie się z przedstawionymi wnioskami przed posiedzeniem,
 3. podpisanie sporządzonego protokołu z posiedzenia.

§ 6

Komplet wniosków wraz z protokołami zawierający ocenę i rekomendację Przewodniczący Zespołu przekazuje Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane