W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.586.2020 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 07.12.2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 5/1 obr. 25 o pow. 0,0460 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.586.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. Poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 9, w związku z art 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r, poz. 7625)

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 obr. 25 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00053002/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 47 100,00 zł. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

§ 3

 1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie tut. Urzędu i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl, miastocieszyn.geoportal2.pl.
 2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 5/1 obr. 25 o pow. 0,0460 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00053002/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka jest niezabudowana i porośnięta trawą oraz wzdłuż zachodniej i północnej granicy - krzewami i drzewami. Za zachodnią granicą działki rozpoczyna się skarpa, a dalej przepływa ciek wodny Bobrówka. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Frysztackiej (uzgodniono z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, że istnieje możliwość wykonania zjazdu z drogi publicznej ulicy Frysztackiej bezpośrednio na teren działki nr 5/1). Nad działką wzdłuż jej wschodniej granicy przebiega napowietrzna sieć teletechniczna; za wschodnią granicą działki sieć elektroenergetyczna; przez północną część działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej; sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dostępne są w pobliżu granicy działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach usług różnych (C1U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 100,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1200.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 4 800,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

 • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
 • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
 • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 479 42 32 lub 33 479 42 37.

Cieszyn, dnia 7 grudnia 2020 r.

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie

 1. Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa położona w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 obr. 25 o pow. 460 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00053002/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
 2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
 3. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
 4. Cena wywoławcza netto: 47 100,00 zł
 5. Cena uzyskana w przetargu: nie ustalono
 6. Podmiot ustalony jako nabywca: nikt nie dokonał zgłoszenia i nie wpłacił wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie na okres 7 dni.

Cieszyn, dnia 20 stycznia 2021 roku

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane