W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W wyniku zakończenia procedury naboru stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie nie została złożona żadna oferta spełniająca wymagania formalne.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn;
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, 17 października 2022r.

CUW06.111.1.2022 

 

DYREKTOR CUW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE, UL. RATUSZOWA 1, 43-400 CIESZYN

 

1. Stanowisko pracy
Stanowisko urzędnicze  ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (1/1 etatu).

2. Wymagania niezbędne
1) o stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie lub obywatele innych państw Unii Europejskiej, a także obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu.

3. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracja,
2) preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych lub w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach,
3) Znajomość następujących aktów prawnych:
– ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
– ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe,
– ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. karta nauczyciela,
– ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność werbalna i w piśmie, samodzielność, umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
5) biegła obsługa pakietu biurowego, w tym umiejętność redagowania pism urzędowych (program Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku, w tym umiejętność obsługi programów: Sigma, Portal FB, Budżet RB.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) współpraca z dyrektorami i głównymi księgowymi szkół publicznych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy opracowaniu planów finansowych tych jednostek,
2) współpraca z dyrektorami i głównymi księgowymi szkół publicznych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dotyczące koordynacji w zakresie wykonania planów finansowych tych jednostek,
3) sporządzanie projektów wniosków do Burmistrza Miasta w sprawie  zmian w budżetach Centrum Usług Wspólnych, Schroniska oraz szkół, 
4) prowadzenie bieżącej analizy wykonania budżetów szkół poprzez rejestrowanie wydatków w układzie narastającym i sprawdzanie ich zgodności z planem,
5) dokonywanie analiz finansowych,
6) współdziałanie ze szkołami i wydziałem finansowym UM w sprawach finansowo-księgowych,
7) planowanie, naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w tym zakresie, a także opracowywanie i aktualizacja zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna,
8) analiza sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z zakresu budżetu szkół podstawowych,
9) planowanie, naliczanie i rozliczanie dotacji oświatowych dotyczących szkół niepublicznych w Gminie Cieszyn,
10) sporządzanie projektów informacji Burmistrza Miasta o dokonanych przez dyrektorów szkół  przeniesieniach w planach finansowych,
11) koordynowanie spraw przyznanych stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe oraz sporządzanie informacji dla Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej Cieszyna,
12) współpraca z organami kontroli oraz wykonywanie zarządzeń pokontrolnych,
13) planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
14) prowadzenie spraw w zakresie rozliczania projektów rządowych,
15) analiza realizacji zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń w publicznych szkołach,
16) Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia RODO (wg aneksu do zakresu obowiązków),
17) podejmowanie doraźnych zastępstw w ramach prac realizowanych w Centrum, w szczególności w razie nieobecności pracownika na stanowisku pomoc materialna dla uczniów,
18) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana będzie w budynku Centrum Usług Wspólnych w Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 w Cieszynie, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, bez możliwości korzystania z windy,
2) praca przy komputerze pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
3) praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony), pełny etat
4) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu wrześniu  2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załączonym wzorem na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce Centrum Usług Wspólnych - Ogłoszenia - Dokumenty -  kwestionariusz osobowy kandydata;
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
7) oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opiniil
10) klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem;
W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego  tj.: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim  lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświat lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
11) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
1) złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych" osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn;
2) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości.
w terminie do dnia 28 października 2022 roku, do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do CUW).Dokumenty, które wpłyną do CUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie CUW.

Załączniki

Powiadom znajomego