W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dorota Kudlacik, Cieszyn
Uzasadnienie wyboru Z uwagi na rezygnację z podjęcia pracy przez Panią Patrycję Mętel wskazano do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT kolejną osobę wymienioną w protokole naboru.
Pani Dorota Kudlacik legitymuje się wykształceniem wyższym, posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz określone predyspozycje osobowościowe, tym samym spełnia wymagania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 4 maja 2022 r.

OR-I.2110.8.2022

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT
w Wydziale Finansowym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  • 3 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  • brak wymogu stażu pracy dla wyższego wykształcenia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie: administracyjne, ekonomiczne,
 2. doświadczenie zawodowe: na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego, na stanowiskach związanych z księgowością,
 3. doświadczenie w pracy: w administracji publicznej,
 4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność,
 6. umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 7. preferowana znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, systemów "ING Business Online", biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wydatków budżetowych obejmujących realizowane projekty finansowane ze środków unijnych, zgodnie z układem wykonawczym budżetu podziałkami klasyfikacji budżetowej i obowiązującym zakładowym planem kont dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z realizacji wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (miesięczne, kwartalne, roczne).
 3. Sprawdzanie zgodności zaangażowania i dokonywanych wydatków z kwotami planu w szczegółowości do podziałek klasyfikacji budżetowej oraz z harmonogramem wydatków.
 4. Dokonywanie okresowych rozliczeń i uzgodnień z wydziałami realizującymi inwestycje w zakresie wydatków inwestycyjnych ewidencjonowanych na koncie "080" środki trwałe w budowie.
 5. Sporządzanie dokumentów niezbędnych dla prowadzenia pełnej ewidencji podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz sporządzanie prawidłowo zbiorczej deklaracji VAT 7.
 6. Obliczanie należności z tytułu podróży służbowych.
 7. Monitorowanie i sprawdzanie prawidłowości rozliczania rozrachunków.
 8. Sprawdzanie opisu na fakturach wskazującego odniesienie zakupu do poszczególnych działalności i wskazywanie na dokumentach, zgodnie z procedura rozliczania VAT, wskaźników: PRE i struktury sprzedaży, w celu właściwego rozliczenia VAT naliczonego.
 9. Sporządzanie i uzgadnianie rejestrów zakupów VAT.
 10. Obsługa Portalu VAT w zakresie przesyłania rejestrów zakupu VAT, JPK i deklaracji VAT.
 11. Prawidłowe, zgodne z ewidencja księgową przygotowywanie rejestrów zakupu VAT i deklaracji VAT.
 12. Właściwe numerowanie, opisywanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej w zakresie prowadzonej ewidencji przestrzeganie zapisów instrukcji obiegu dokumentów.
 13. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wydatków budżetowych obejmujących swoim zakresem terminową realizację wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek, wraz z przygotowaniem właściwych dowodów wewnętrznych do realizacji przelewów.
 14. Dokonywanie terminowych płatność odsetek zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.
 15. Przygotowanie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 16. Współpraca z organami kontroli i rewizji oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
 17. Potwierdzanie sald kontrahentom.
 18. Współpraca z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku do spraw wydatków budżetowych w zakresie ewidencji i uzgadniania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w pomieszczeniu biurowym na II piętrze;
 2. brak możliwości korzystania z windy;
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu kwietniu 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  1. - posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. - braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. - posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT w Wydziale Finansowym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 16.05.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 16.05.2022 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego