W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pracownik socjalny w Zespole ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług opiekuńczych - zastępstwo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Pracownik socjalny w Zespole ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług opiekuńczych - zastępstwo
miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5
termin składania ofert
miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zatrudni na umowę na zastępstwo pracownika socjalnego w Zespole ds. domów pomocy społecznej i usług


1. Warunki zatrudnienia:

·           umowa na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika od 15.06.2021 r.,

·           pełny wymiar czasu pracy,

·           praca będzie wykonywana w środowisku na terenie Cieszyna  oraz siedzibie znajdującej się przy ul. Skrajnej 5 w Cieszynie, w pomieszczeniach biurowych na parterze, z wykorzystaniem sprzętu biurowego jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka w godzinach od 7.00 do 15.00 lub od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz od 8.00 do 16.00 w poniedziałki.

 

2. Wymagania:1) Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:

a)      posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b)      ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c)      do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d)      ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w punkcie c).

2)      znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      umiejętności organizacyjne, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji, 

7)      znajomość obsługi komputera.
 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 

˗         dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie usług w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym zaś osobom wymagającym całodobowej opieki kierowania do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej;

˗         przyjmowanie interesantów i udzielanie niezbędnych informacji w zakresie załatwianych spraw w oparciu o przepisy obowiązujące w pomocy społecznej oraz udzielanie informacji i porad osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale chorym i członkom ich rodzin w zakresie uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych;

˗         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

˗         prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o skierowanie do określonego typu domu pomocy społecznej oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, na podstawie przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej, a także kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych oraz gromadzenie  i ewidencjonowanie dokumentacji  w tym zakresie;

˗         prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

˗         współpraca z podmiotem świadczącym usługi i nadzór nad jakością świadczonych usług,

˗         prowadzenie pracy socjalnej dla tej kategorii osób oraz współpraca z placówkami służby zdrowia świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, szpitalem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej w celu poprawy jakości życia osobom tego wymagającym;

˗         przygotowywanie umów z członkami rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej, zobowiązanych do wnoszenia opłaty za jego pobyt;

˗         współpraca  z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

 

 

3. Wymagane dokumenty:

·           CV – życiorys zawodowy oraz list motywacyjny,

·           kserokopie świadectw szkolnych, dyplomów - potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz szkolenia,

·           wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,  zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.2009.115.971),      

·           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.
Miejsce składania dokumentów: biuro podawcze Ośrodka przy ul. Skrajnej 5 w Cieszynie lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 5.

Termin składania dokumentów:  

11.06.2021r. (decyduje data wpływu) do godz. 15.30.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane