W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn
termin składania ofert
miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Cieszyn, 12 listopada 2020 r.

CUW06.111.5.2020


 

DYREKTOR CUW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE, UL. RATUSZOWA 1, 43-400 CIESZYN


1. Stanowisko pracy
Stanowisko urzędnicze  ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (1/1 etatu)

2. Wymagania niezbędne:
1) o stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie lub obywatele innych państw Unii Europejskiej, a także obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe i 1 rok stażu lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu.

3. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracja,
2) preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych lub w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach,
3) Znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela;
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność werbalna i w piśmie, samodzielność, umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
5) biegła obsługa pakietu biurowego, w tym umiejętność redagowania pism urzędowych (program Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku, w tym umiejętność obsługi programów: Sigma, Portal FB, Budżet RB.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) współpraca z dyrektorami i głównymi księgowymi szkół publicznych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy opracowaniu planów finansowych tych jednostek,
2) współpraca z dyrektorami i głównymi księgowymi szkół publicznych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dotyczące koordynacji w zakresie wykonania planów finansowych tych jednostek,
3) sporządzanie projektów wniosków do Burmistrza Miasta w sprawie  zmian w budżetach Centrum Usług Wspólnych, Schroniska oraz szkół, 
4) prowadzenie bieżącej analizy wykonania budżetów szkół poprzez rejestrowanie wydatków w układzie narastającym i sprawdzanie ich zgodności z planem,
5) dokonywanie analiz finansowych,
6) współdziałanie ze szkołami i wydziałem finansowym UM w sprawach finansowo-księgowych,
7) planowanie, naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w tym zakresie, a także opracowywanie i aktualizacja zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna,
8) analiza sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z zakresu budżetu szkół podstawowych,
9) sporządzanie projektów informacji Burmistrza Miasta o dokonanych przez dyrektorów szkół  przeniesieniach w planach finansowych,
10) koordynowanie spraw przyznanych stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe oraz sporządzanie informacji dla Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej Cieszyna,
11) współpraca z organami kontroli oraz wykonywanie zarządzeń pokontrolnych,
12) planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
13)  prowadzenie spraw w zakresie rozliczania projektów rządowych,
14) analiza realizacji zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń w publicznych szkołach,
15) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia RODO (wg aneksu do zakresu obowiązków),
16) podejmowanie doraźnych zastępstw w ramach prac realizowanych w Centrum, w szczególności w razie nieobecności pracownika na stanowisku pomoc materialna dla uczniów,
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana będzie w budynku Centrum Usług Wspólnych w Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 w Cieszynie, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, bez możliwości korzystania z windy,
2) praca przy komputerze pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
3) praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony), pełny etat
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
W miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1),
11) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie CUW w Cieszynie lub przesłać na adres CUW w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. budżetu szkół i Schroniska oraz dotacji oświatowych w terminie do dnia 1 grudnia 2020 roku (decyduje data faktycznego wpływu do CUW).

Dokumenty, które wpłyną do CUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie CUW.


Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
mgr Paweł Szajor

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane