W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aneta Chmiel, Brzezówka

uzasadnienie wyboru Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru. Pani Aneta Chmiel posiada wykształcenie wyższe kierunkowe, wymagane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy oraz procedur administracyjnych.

Szczegóły

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert W zaklejonej kopercie, którą należy umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego; ePUAP; SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 12 października 2020 r.

OR-I.2110.8.2020

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie: administracja, prawo, finanse,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach - co najmniej 1 rok,
 3. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy, procedur administracyjnych w tym:
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji, sumienność, dokładność, zmysł organizacyjny, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, zdolności analityczne,
 5. znajomość programów: EWMAPA, UW 5, SOD,
 6. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice itp., Internetu, poczty elektronicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie sprzedaży i oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów miejskich.
 2. Zbywanie nieruchomości zabudowanych, w tym samodzielnych lokali w drodze przetargów.
 3. Rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego z osobami fizycznymi oraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi w przypadku niedotrzymania warunków umowy.
 4. Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych w tym przeprowadzanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy Cieszyn.
 5. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.
 6. Ustalanie służebności przejścia i przejazdu po nieruchomościach miejskich zabudowanych, w zakresie załatwianych spraw.
 7. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych w księgach wieczystych lub ewentualnym ich wykreśleniem w zakresie prowadzonych spraw.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem do spółek komunalnych aportów w szczególności w postaci nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn.
 9. Współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie płatności związanych z prowadzoną sprzedażą nieruchomości oraz użytkowaniem wieczystym.
 10. Współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.
 11. Rozpatrywanie wniosków w zakresie wyrażenia zgody na nienormatywne zbliżenie planowanej inwestycji do granicy sąsiedniej działki będącej własnością Gminy Cieszyn.
 12. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej Cieszyna.
 13. Wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i ich aktualizacja w zakresie prowadzonych spraw.
 14. Wprowadzanie danych do modułów SIP wyznaczonych dla merytorycznego zarządzania przez Wydział GN.
 15. Prowadzenie spraw w systemie SOD - Sekap.
 16. Przygotowywanie zleceń dotyczących podziałów geodezyjnych i wycen nieruchomości gminnych, umów o dzieło związanych z realizacją zakresu czynności.
 17. Występowanie do Burmistrza Miasta o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości gminnych związanych z realizacją zakresu czynności, występowanie do Wydziału SRM o opinie w sprawach przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Cieszyna, w zakresie prowadzonych spraw.
 18. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, prowadzenie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 19. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących powierzonej tematyki i terminu załatwiania spraw w ramach systematycznie prowadzonej samokontroli wykonywanych zadań.
 20. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 21. Podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach z zakresu zagadnień gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego lub Urzędu.
 22. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Naczelnika Wydziału GN.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na parterze oraz w razie potrzeby na terenie gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu wrześniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, itp.),
 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. oświadczenia o:
  • posiadanym obywatelstwie,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami" umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 23.10.2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 23.10.2020 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Planowany termin zatrudnienia: 1 listopada 2020 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane