W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Natalia Ogrodzka, Kisielów

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru. Pani Natalia Ogrodzka posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku. Doświadczenie zawodowe, poziom wiedzy oraz predyspozycje osobowościowe stanowią gwarancję właściwej realizacji zadań na stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert W zaklejonej kopercie, którą należy umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego; ePUAP; SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 12 października 2020 r.

OR-I.2110.7.2020

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego
w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe drugiego stopnia o jednym z następujących kierunków: urbanistyka lub gospodarka przestrzenna.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej administracji publicznej - co najmniej 6 m-cy,
 2. znajomość ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie procedur planistycznych oraz wydawania warunków zabudowy,
 3. znajomość KPA w zakresie postępowań administracyjnych,
 4. znajomość przepisów o samorządzie gminnym,
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność,
 6. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice itp., Internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku,
 7. umiejętność obsługi oprogramowania GIS i/lub oprogramowania do zarządzania zasobami geodezyjnymi (preferowane EwMapa).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których jest osobą prowadzącą, oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Gromadzenie dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych, przekazanych do wiadomości Burmistrza Miasta przez organy administracji publicznej.
 3. Prowadzenie modułu "Pozbud" w Systemie Informacji Przestrzennej zawierającego informacje o wydanych pozwoleniach na budowę i obiektach oddanych do użytkowania.
 4. Prowadzenie modułu "Warzab" w Systemie Informacji Przestrzennej w zakresie prowadzonych przez siebie postępowań administracyjnych.
 5. Aktualizowanie danych zawartych w module "Warzab" w Systemie Informacji Przestrzennej w oparciu o dane zawarte w module "Pozbud".
 6. Prowadzenie modułów "Plan" oraz "Studium" w Systemie Informacji Przestrzennej zawierających interaktywne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 7. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Przygotowywanie materiałów wejściowych będących podstawą do sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 9. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 10. Sporządzanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego.
 11. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą referatu na podstawie poleceń przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na II piętrze oraz w razie potrzeby na terenie gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. praca na wysokości do 3 metrów,
 5. miejsce pracy - pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty archiwalne.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu wrześniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, itp.),
 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta" umieścić w umie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 23.10.2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 23.10.2020 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Planowany termin zatrudnienia: 1 listopada 2020 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane