W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko ds. administracyjno-technicznych w Wydziale Organizacyjnym

XML

Szczegóły

stanowisko Stanowisko ds. administracyjno-technicznych w Wydziale Organizacyjnym

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urna znajdująca się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie; ePUAP; SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 7 września 2020 r.

OR-I.2110.5.2020

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. administracyjno-technicznych
w Wydziale Organizacyjnym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie kierunkowe: wyższe lub średnie o kierunku / w zawodzie budownictwo,
  2. staż pracy w administracji samorządowej - co najmniej 3 lata,
  3. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
  4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
  5. ogólna znajomość zasad projektowania, kosztorysowania i realizacji remontów i inwestycji w budownictwie,
  6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, kreatywność, zdolności analityczne, komunikatywność, dokładność, sumienność, wysoka kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
  7. biegła obsługa pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
  8. prawo jazdy kat. B,
  9. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków administracyjnych Urzędu, w tym:
   1. prowadzenie okresowych oględzin budynków pod kątem sprawdzenia ich stanu technicznego, a w razie stwierdzenia wad - podejmowanie natychmiastowych działań w celu ich usunięcia, w tym zlecanie okresowych (corocznych i pięcioletnich) przeglądów budynków osobie posiadającej uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie,
   2. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla tych budynków,
   3. załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Urzędzie, oraz prawidłowym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych w budynkach administracyjnych Urzędu,
   4. zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej w budynkach Urzędu, w tym zlecanie co pięć lat przeprowadzania okresowych kontroli tych instalacji,
   5. zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynkach Urzędu, w tym zlecanie corocznego sprawdzenia przez firmę kominiarską,
   6. dbanie o utrzymanie właściwego stanu technicznego klimatyzatorów zlokalizowanych w budynkach Urzędu,
   7. zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego wewnętrznych instalacji teleinformatycznych i telefonicznych.
  2. Zlecanie wykonawstwa robót wodno-kanalizacyjnych oraz c.o., zwłaszcza w sytuacji wystąpienia awarii,
  3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości, w tym w zakresie utrzymania zimowego w budynkach administracyjnych Urzędu oraz na terenie wokół tych budynków.
  4. Wyposażanie pomieszczeń biurowych w meble, sprzęty i urządzenia biurowe oraz gospodarowanie rym mieniem.
  5. Zabezpieczenie mienia Urzędu oraz organizacja monitoringu i ochrony budynków administracyjnych Urzędu.
  6. Administrowanie lokalami biurowymi w Urzędzie.
  7. Gospodarowanie energią elektryczną, energią cieplną, wodą dostarczaną do budynków administracyjnych Urzędu i rozliczanie kosztów ich zużycia.
  8. Przygotowanie i realizowanie remontów i prac konserwacyjnych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu przez pracowników obsługi oraz firmy zewnętrzne.
  9. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział Organizacyjny, w tym udział w komisjach przetargowych.
  10. Ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych Referatu Gospodarczo-Remontowego wynikającego z zawieranych umów, zleceń, zamówień lub otrzymanych faktur oraz przestrzeganie harmonogramu wydatków budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
  11. Udział w organizowaniu wyborów powszechnych i referendów.
  12. Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, jak również, w oparciu o rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz w oparciu o system elektronicznego obiegu dokumentów SOD.
  13. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
  14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Referatu.
 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
  1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1
  2. brak możliwości korzystania z windy,
  3. praca przy monitorze ekranowym i urządzeniach biurowych pow. 4/h na dobę,
  4. równoważny system czasu pracy.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu sierpniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
  2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
  6. oświadczenia o:
   • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
   • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.1.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. administracyjno-technicznych w Wydziale Organizacyjnym" umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,
 3. w terminie do dnia 21.09.2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 21.09.2020 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane