W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości

XML

Szczegóły

stanowisko Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urna znajdująca się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie; ePUAP; SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 7 września 2020 r.

OR-I.2110.4.2020

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach/specjalności: zarządzanie, marketing, administracja,
  2. doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku, w szczególności związanych przygotowaniem i realizacją projektów gospodarczych, działalnością agencji reklamowych, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, organizacją imprez,
  3. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
  4. znajomość przepisów ustaw:
  5. ogólna wiedza o gminie Cieszyn,
  6. umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice.
  7. predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, kreatywność, dokładność, umiejętność dobrej organizacji i utrzymania dyscypliny pracy na stanowisku, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość na nowe zadania, odporność na stres,
  8. dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B,
  9. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Koordynowanie współpracy Burmistrza Miasta, Urzędu Miejskiego w Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych gminy Cieszyn w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców w mieście Cieszynie, w tym w zakresie wizerunku lokalnej przedsiębiorczości.
  2. Organizacja spotkań z przedsiębiorcami, w tym z udziałem władz miasta.
  3. Uczestnictwo w przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla miasta Cieszyna.
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, w tym:
   1. stworzenie i utrzymywanie kanałów komunikacji między przedsiębiorcami a władzami miasta i miejskimi jednostkami organizacyjnymi gminy Cieszyn.
   2. pośrednictwo w kontaktach między przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi i prywatnymi z otoczenia biznesu.
  5. Udział w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych związanych z przedsiębiorczością w Mieście Cieszynie.
  6. Współudział w tworzeniu strategii rozwoju przestrzeni handlowych, usługowych, itp. Miasta Cieszyna.
  7. Aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorców w zakresie ich udziału w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym miasta, w tym poprzez:
   1. współdecydowanie o różnych aspektach dot. rozwoju miasta i rewitalizacji jego obszarów,
   2. udział w sporządzaniu planów strategicznym miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   3. udział w organizacji rożnego rodzaju imprez,
   4. stymulowanie kooperacji między przedsiębiorcami.
  8. Udział we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a służbami miejskimi oraz konserwatorskimi w zakresie realizacji postanowień tzw. uchwały krajobrazowej, a także w zakresie spełnienia wymogów konserwatorskich dotyczących budynków, lokali i urządzeń reklamowych przedsiębiorców.
  9. Współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Rzecznikiem Prasowym, redaktorami publikatorów miejskich i stron internetowych, profili miasta w mediach społecznościowych, itp., koordynatorem dostępności, Komisją ds. opiniowania projektów realizowanych przez gminę Cieszyn, i innymi pracownikami miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych obowiązków.
  10. Tworzenie i prowadzenie tematycznych, dedykowanych dla przedsiębiorców, podstron, zakładek, itp. w publikatorach i mediach miejskich.
  11. Wspieranie przedsiębiorców miasta Cieszyna przy tworzeniu oferty skierowanej do rożnych grup społecznych, w tym mieszkańców Cieszyna i regionu oraz turystów.
  12. Wspieranie oraz doradztwo dla cieszyńskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
  13. Analiza potrzeb i doradztwo dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w Mieście Cieszynie, a także pomoc w rozwoju biznesu i nowatorskich pomysłów.
  14. Pozyskiwanie, gromadzenie i analiza informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w Mieście Cieszynie.
  15. Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji zadań oraz udział i realizacja powierzonych zadań w zespołach zadaniowych powoływanych przez Burmistrza Miasta.
  16. Bieżące załatwianie wszelkich spraw związanych z powierzonym zakresem czynności, w tym prowadzenie korespondencji, rozpatrywanie spraw, wniosków, współpraca z Radą Miejską Cieszyna, itp.
  17. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Burmistrza Miasta.
 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
  1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Ratusz 1, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze oraz w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn,
  2. brak możliwości korzystania z windy,
  3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu sierpniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
  2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
  6. oświadczenia o:
   • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  7. zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
  8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.1.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości" umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,
 3. w terminie do dnia 21.09.2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 21.09.2020 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane