W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

Treść

DYREKTOR CUW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE, UL. RATUSZOWA 1, 43-400 CIESZYN

1. Stanowisko pracy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe i 3 lata stażu

3. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracja,

2) preferowane doświadczenie w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych osobowych,

3) umiejętność przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,

4) Znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe,

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

5) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, umiejętność indywidualnej organizacji pracy,

6) znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych oraz na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

2) Realizowanie zadań, o których mowa w art. 39 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w Centrum, Przedszkolach oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym;

3) Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

4) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, o których mowa w art. 30 ust. 1 RODO;

5) Wykonywanie innych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie i obsługiwanych jednostkach, w szczególności:

a) nadzorowanie procesu upoważniania osób do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

b) współpracowanie z informatykami w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,

c) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

d) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących sposobu zabezpieczenia danych w systemach informatycznych,

e) monitorowanie zaleceń, interpretacji i wytycznych PUODO w zakresie ochrony danych osobowych,

f)  przygotowywanie i opiniowanie projektów umów powierzenia, klauzul informacyjnych oraz innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych nie zastrzeżonych na rzecz kompetencji innych podmiotów,

g) współpraca z PUODO i branie udziału w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PUODO,

h)  wszelkie inne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań inspektora ochrony danych osobowych.

6) Koordynacja obiegu i poprawności sporządzania dokumentacji w formie projektów Zarządzeń Dyrektora Centrum Usług Wspólnych i projektów Uchwał Rady Miejskiej Cieszyna z zakresu wykonywanych zadań przez pracowników Centrum Usług Wspólnych;

7) Prowadzenie składnicy akt Centrum Usług Wspólnych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i Instrukcją archiwizacyjną Centrum Usług Wspólnych;

8) Współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie poprawnego obiegu, rejestrowania, przekazywania i przechowywania dokumentacji w Centrum Usług Wspólnych i jednostkach obsługiwanych;

9) Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizowanych zadań:

- określonych w Statucie Centrum Usług Wspólnych,

- dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum,

10) Prowadzenie postępowań odwoławczych związanych z decyzjami wydanymi przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych w sprawach:

- dofinansowania pracodawców prowadzących szkolenie młodocianych,

- udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cieszyn,

11) Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami oraz zapewnienie przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia RODO  (wg aneksu do zakresu obowiązków);

12) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca wykonywana będzie w budynku Centrum Usług Wspólnych w Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 w Cieszynie, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, bez możliwości korzystania z windy,

2) Praca wymagająca przemieszczania się poza budynek

3) Praca przy komputerze pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,

4) Praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony), pełny etat

5) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych , w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”

4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie CUW w Cieszynie lub przesłać na adres CUW w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Ochrony Danych osobowych w terminie do dnia 3.08.2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do CUW).

Dokumenty, które wpłyną do CUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie CUW.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane