W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inspektor ds. wspomagania i nadzoru remontów w przedszkolach i Schronisku (1/2 etatu)

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. wspomagania i nadzoru remontów w przedszkolach i Schronisku (1/2 etatu)

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

Treść

DYREKTOR CUW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE, UL. RATUSZOWA 1, 43-400 Cieszyn

1. Stanowisko Pracy:

Inspektor ds. wspomagania i nadzoru remontów w przedszkolach i Schronisku (1/2 etatu)

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne   przestępstwo  skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6) wykształcenie:  wyższe lub średnie z zakresu budownictwa,

7) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu


3. Wymagania dodatkowe:

 1) dobra znajomość przepisów budowlanych, a w szczególności:

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie,

2) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych,

3) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność,

4) biegła obsługa pakietu biurowego, internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowywanie planu rzeczowego i finansowego w zakresie remontów bieżących i planowanych inwestycji w przedszkolach, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i Centrum Usług Wspólnych we współpracy z dyrektorami wyżej wymienionych jednostek,

2) przeprowadzanie przeglądów budynków przedszkolnych,

3) opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie remontów nadzorowanych jednostek,

4) udział w pracach  komisji przetargowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla robót budowlanych oraz remontowo–budowlanych w przedszkolach, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Centrum Usług Wspólnych we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

5) wykonywanie czynności nadzoru budowlanego dotyczącego poprawności wykonywanych robót remontowo budowlanych w wyżej wymienionych jednostkach, w tym weryfikacja faktur w treści odbioru robót, prowadzenie ksiąg obiektów dla przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Centrum Usług Wspólnych,

6) współpraca z dyrektorami przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Centrum Usług Wspólnych w zakresie odbioru prac remontowo budowlanych realizowanych poza trybami ustawy prawo zamówień publicznych,

7) prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznej obiektów oświatowych (przedszkoli, Schroniska),

8) współpraca z organami kontroli oraz wykonywanie zarządzeń pokontrolnych.

9) Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia RODO  (wg aneksu do zakresu obowiązków).


5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca wykonywana będzie w budynku Centrum Usług Wspólnych w Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 w Cieszynie, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, bez możliwości korzystania z windy,

2) Praca wymagająca przemieszczania się poza budynek

3) Praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony), 1/2 etatu

4) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych , w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”

4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie CUW w Cieszynie lub przesłać na adres CUW w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. remontów  w terminie do dnia 3.08.2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do CUW).

Dokumenty, które wpłyną do CUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane .

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie CUW.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane