Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Prezes Zarządu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Prezes Zarządu

miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn

Treść

 

OGŁOSZENIE

 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Cieszynie Sp. z. o.o.

43-400 Cieszyn ul. Słowicza 59.

 

ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA  ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie przy ul. Słowiczej 59 w sekretariacie, w terminie do 14 dni od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:

 1. ukończenie studiów wyższych preferowane techniczne lub ekonomiczne – II stopnia,
 2. co najmniej 3 (trzy) letni okres zajmowania stanowiska kierowniczego lub jako członek zarządu spółki kapitałowej,
 3. co najmniej 5 (pięć) letni okres zatrudnienia (w tym na podstawie umowy cywilnej)
  w sektorze gospodarki komunalnej
  lub w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego, ich związkach i stowarzyszeniach, lub w podmiocie, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, lub w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 4. wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektorów, w których Spółka działa,
 5. wiedza z zakresu zarządzania i utrzymania w sprawności infrastruktury Spółki,
 6. znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 7. znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw z zakresu działalności Spółki,
 8. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, controlingu, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 9. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 10. znajomość prawa związanego z zamówieniami publicznymi,
 11. znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych w tym przy użyciu środków pomocowych z UE i innych,
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 13. niekaralność,
 14. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 15. niezaleganie ze zobowiązaniami publicznoprawnymi.
 16. predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem ludzi
 17. dyspozycyjność.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty w oryginałach lub notarialnie poświadczone odpisy:

 1. List motywacyjny wraz z podanym adresem do korespondencji, adresem mailowym i numerem telefonu,
 2. Koncepcja zarządzania Spółką z wykorzystaniem obecnego majątku Spółki,
 3. CV,
 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym zajmowanie stanowiska członka zarządu w spółce kapitałowej,
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
 6. Dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia,
 7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
  6 miesięcy przed złożeniem (lub niezwłoczne dostarczenie po wygraniu konkursu jako uzupełnienie),
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wzór ustalony przez Spółkę,
 9. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych – wzór ustalony przez Spółkę,
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi – wzór ustalony przez Spółkę,
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego – wzór ustalony przez Spółkę.

Kandydaci mogą dodatkowo składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje).

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Kandydat ma obowiązek podać numer telefonu kontaktowego, pod którym będzie dostępny.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

         „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.”.


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie i godzinie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia nastąpi w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń o godzinie 14.30. Pisemny test kompetencyjny oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w Cieszynie przy ul. Słowiczej 59, sala konferencyjna.

O dopuszczeniu do postępowania, terminie i godzinie pisemnego testu kompetencyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani mailem oraz telefonicznie, przy czym rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w terminie do 14 dni od otwarcia kopert zawierających zgłoszenia.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskiwać, po podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do przedostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. przy ul. Słowiczej 59 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.


W toku kwalifikacji oceniane będą w szczególności
:

 1. znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 2. znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, samorządzie gminnym i innych ustaw związanych z działalnością Spółki,
 3. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, controlingu, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. znajomość prawa związanego z zamówieniami publicznymi,
 6. wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektorów, w których działa Spółka,
 7. wiedza z zakresu zarządzania i utrzymania w sprawności infrastruktury Spółki,
 8. znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,
 9. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o wynikach postępowania mailem oraz telefonicznie.

Data publikacji: 24 stycznia 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij