Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Tomasz Wysocki, Cieszyn

uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa wybrała kandydata, który w największym stopniu spełnia wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku

Szczegóły

stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu

miejsce pracy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Cieszyn, dnia 8 maja 2019 r.

OR-I.2110.6.2019

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo.
f) co najmniej 4-letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleń na budowę, lub opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lub wykonywaniem projektów architektonicznych w ramach posiadanych uprawnień,
b) doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej administracji publicznej,
c) znajomość KPA w zakresie postępowań administracyjnych,
d) znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
e) znajomość przepisów dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazu, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f) umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, kultura osobista,
g) umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego pakietu Microsoft Office lub OpenOffice.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierowanie pracą Referatu  oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań przez pracowników Referatu.
2. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
3. Prowadzanie postępowań administracyjnych związanych wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Przygotowywanie materiałów wejściowych będących podstawą do sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym.
6. Prowadzanie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
7. Prowadzenie modułu „Warzab” w Systemie Informacji Przestrzennej zawierającego informację o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie prowadzonych przez siebie postępowań administracyjnych.
8. Współpraca z administracją rządową w zakresie aktualizacji wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.
9. Prowadzanie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Podpisywanie pism w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnego upoważnienia Burmistrza Miasta.
11. Wdrażanie we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym nowych usług dla mieszkańców, w tym w ramach informatyzacji działalności podmiotów publicznych.
12. Monitorowanie i analiza obowiązujących przepisów prawa oraz zmian w przepisach prawa dotyczących wykonywanych czynności i funkcjonowania referatu oraz realizowanie bieżących działań organizacyjnych adekwatnych do zmian prawnych i regulacji wewnętrznych.
13. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą referatu na podstawie poleceń przełożonych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny - odręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu,
b) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - odręcznie podpisane,
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca” - odręcznie podpisany,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej), również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty),
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
g) odręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności – o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a) praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, oraz w razie potrzeby na terenie miasta,
b) brak możliwości korzystania z windy,
c) praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
d) równoważny system czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu kwietniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta ” w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 20.05.2019r. w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 20.05.2019r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij