Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko Rzecznika prasowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Stanowisko Rzecznika prasowego

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Rzecznika prasowego
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej 5-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe II stopnia o jednym z następujących kierunków:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
public relations
politologia
b) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku
c) znajomość przepisów ustawy:
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
d) znajomość zagadnień:
funkcjonowania administracji publicznej
public relations
aktualnej problematyki społeczno-politycznej gminy i regionu
lokalnego i regionalnego rynku mediów
e) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski lub/i niemiecki lub/i czeski) przynajmniej w stopniu komunikatywnym
f) predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji i utrzymania dyscypliny pracy na samodzielnym stanowisku, umiejętność pracy pod presją czasu,
g) biegła obsługa pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz umiejętność obsługi elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,
h) chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) reprezentowanie Burmistrza Miasta w środkach masowego przekazu,
2) przekazywanie mediom bieżących informacji o działalności Burmistrza Miasta i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
3) udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne oraz ewentualna ochrona interesów miasta Cieszyna,
4) monitoring mediów oraz analiza zawartych w nich informacji dotyczących funkcjonowania miasta Cieszyna oraz przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta,
5) realizowanie zadań służby informacyjnej Burmistrza Miasta oraz zadań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji reprezentacyjnych,
6) przygotowywanie materiałów do publikowania w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych oraz innych mediach z zakresu realizowanych zadań,
7) przygotowywanie wystąpień publicznych Burmistrza Miasta,
8) organizowanie konferencji prasowych Burmistrza Miasta, a także spotkań Burmistrza Miasta z mieszkańcami i innymi podmiotami,
9) koordynowanie udziału Burmistrza Miasta w uroczystościach, świętach i innych wydarzeniach,
10) stała, bieżącą współpraca z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta w zakresie realizowanych zadań,
11) współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia właściwej informacji o ich funkcjonowaniu oraz w zakresie przekazywania wniosków mieszkańców w celu podwyższania jakości świadczonych usług,
12) obsługa panelu „Pytania do Burmistrza” oraz „Skrzynka kontaktowa mieszkańca” na stronie internetowej miasta Cieszyna, w tym w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
13) monitorowanie realizacji zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne dotyczących zagadnień „Pytania do Burmistrza” oraz „Skrzynka kontaktowa mieszkańca”,
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej), również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty językowe),
f) podpisane przez kandydata oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności,
- nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
- stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku,
g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a) praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie (bariery architektoniczne: brak wind, brak podjazdów, otoczenie i warunki różne w trakcie pracy w terenie),
b) praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych,
c) dla stanowiska stosowany będzie system zadaniowego czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu lutym 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Rzecznika prasowego” w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 11.04.2019r. w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 11.04.2019r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij