W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Urszula Olszewska, Kończyce Wielkie

uzasadnienie wyboru na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna wybrała kandydata, który w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

Treść

DYREKTOR CUW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE, UL. RATUSZOWA 1, 43-400 CIESZYN

1. Stanowisko pracy
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

2.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu
3. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracja,
2) preferowana znajomość mechanizmów pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych,
3) preferowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem środków unijnych,
4) preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych lub w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach,
5) Znajomość następujących aktów prawnych:
a. – ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
b. – ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
c. – ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. karta nauczyciela,
d. – ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
e. - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
6) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność werbalna i w piśmie, samodzielność, umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
7) biegła obsługa pakietu biurowego, w tym umiejętność redagowania pism urzędowych (program Word, Excel), internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku, w tym umiejętność obsługi programu Arkusz Optivum.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) gromadzenie danych potrzebnych do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych i aneksów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
2) bieżąca analiza zgodności pracy przedszkoli, szkół i Schroniska z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi,
3) prowadzenie rejestru wykorzystania w przedszkolach, szkołach i Schronisku godzin dydaktycznych przeznaczonych na nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju i zgodności arkuszy z bazą SIO,
4) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych w jednostkach oświatowych (weryfikacja nazwy placówki, daty przekazania do użytkowania),
5) prowadzenie postępowań zamówień publicznych na rzecz Centrum,
6) inicjowanie i wnioskowanie o środki pozabudżetowe na projekty edukacyjne dla Centrum, przedszkoli i Schroniska a także dla szkół zgodnie z odrębnymi pełnomocnictwami,
7) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i zarządzeń Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w zakresie oświaty,
8) prowadzenie konsultacji bieżących spraw oświatowych z Radcą Prawnym,
9) opiniowanie spraw oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wnioskowanie sposobu ich załatwienia,
10) przygotowywanie projektów odpowiedzi prowadzonych spraw oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych w zakresie oświaty,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem wpisu do ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych na terenie Gminy Cieszyn, wraz z prowadzeniem tej ewidencji i wydaniem decyzji administracyjnej w tych postępowaniach,
12) prowadzenie postępowań związanych z zakładaniem przekształcaniem i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
13) przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora jednostek obsługiwanych,
14) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
15) w ramach posiadanych upoważnień pełnienie doraźnego zastępstwa Dyrektora Centrum podczas jego nieobecności,
16) prowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
17) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum i jednostek obsługiwanych – jako redaktor,
18) Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami oraz zapewnienie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych (wg aneksu do zakresu obowiązków),
19) Prowadzenie spraw dotyczących koordynacji procedur naboru kandydatów do przedszkoli i szkół,
20) Opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta dotyczących zatrudniania dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i Schroniska,
21) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana będzie w budynku Centrum Usług Wspólnych w Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 w Cieszynie, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, bez możliwości korzystania z windy,
2) praca przy komputerze pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
3) praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony), pełny etat
4) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych , w trakcie trwania umowy na czas określony zawartej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby te są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

7. Wymagane dokumenty:
1) podpisane odręcznie: list motywacyjny oraz curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.2009.115.971),
3) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do podjęcia pracy na określonym stanowisku,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.
11) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w tym znajomość języków obcych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie CUW w Cieszynie lub przesłać na adres CUW w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku do godziny 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do CUW).
Dokumenty, które wpłyną do CUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane .
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane