Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Stanowisko ds.tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru z uwagi na brak złożonych ofert zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko

Szczegóły

stanowisko Stanowisko ds.tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki

miejsce pracy Biuro Promocji, Informacji i Turystyki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Cieszyn, dnia 15 listopada 2018 r.
OR-I.2110.16.2018
Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 Regulaminu naboru,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
f) wykształcenie średnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe, 
b) wykształcenie o profilu: informatyka, grafika komputerowa, grafika projektowa, grafika użytkowa, intermedia, projektowanie graficzne, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, grafika, wzornictwo, komunikacja wizualna, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, gry i grafika interaktywna, grafika komputerowa i projektowanie www, inżynieria Internetu lub pokrewne,
c) doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach min. 3 miesiące,
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami lub referencjami wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku: znajomość podstaw programowania w HTML, obsługi systemów CMS, pakietu Office oraz Adobe, oprogramowania środowiska Windows (Internet, poczta elektroniczna etc.), 
e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
f) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w wymagającym zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, sumienność, dokładność, samodzielność, chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji, lojalność, komunikatywność, kultura osobista, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, pracowitość, zaangażowanie,
g) biegła obsługa systemów CMS, pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych, w szczególności Adobe InDesign, Adobe Photoshop oraz programów do obróbki plików video etc., a także umiejętność wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym oraz filmów kamerą, obsługi skanera i in. urządzeń biurowych,
h) umiejętność pisania i redagowania komunikatów prasowych, 
i) referencje potwierdzające umiejętności i predyspozycje.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Uzupełnianie/aktualizacja, zarządzanie i rozbudowa systemu informacyjnego: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl, www.visitCieszyn.com.
2. Uzupełnianie, zarządzanie, aktualizacja i rozbudowa przewodnika na urządzenia mobilne Cieszyn/Tesin4mobile.
3. Aktualizacja kalendarium imprez w systemie www.cieszyn.pl oraz Cieszyn/Tesin 4mobile.
4. Redakcja i wysyłanie „newsleterów”, komunikatów „push notification” systemu Cieszyn/Tesin4mobile oraz zarządzanie treściami wygaszaczy ekranów Infokiosków.
5. Obsługa panelu „Pytania do Burmistrza Miasta” na stronie www.um.cieszyn.pl. 
6. Obsługa systemu informacyjnego SMS.
7. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kamery internetowej znajdującej się na wieży ratuszowej.
8. Prowadzenie oficjalnego kanału Cieszyna w serwisie www.youtube.pl.  
9. Prowadzenie oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych.
10. Publikowanie nagrań kamery z obrad Rady Miejskiej Cieszyna .
11. Prowadzenie archiwum fotograficznego/multimedialnego zadanych działań i tematów.
12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, miejskimi jednostkami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych.
13. Makietowanie informatora Wiadomości Ratuszowe w programie InDesign.
14. Opracowywanie, przygotowywanie i realizowanie projektów promocyjnych zwiększających atrakcyjność turystyczną/kulturalną miasta (imprezy i wydarzenia, kampanie/działania promocyjne i informacyjne). 
15. Obsługa/udział w wydarzeniach na terenie miasta Cieszyna.
16. Podejmowanie innych działań informacyjnych i promocyjnych.
17. Prowadzenie w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) elektronicznego Rejestru Zamówień Publicznych udzielonych przez Biuro.
18. Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie publikowania informacji w „Biuletynie Informacji Publicznej” Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 
19. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji działań Biura, w tym sporządzanie i archiwizowanie pism, projektów odpowiedzi na pisma, okresowych planów, sprawozdań i analiz. Przygotowywanie kart informacyjnych, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta, pism i umów związanych z tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi i zakresem działania Biura.
20. Prowadzenie analityki w zakresie planowanych wydatków Biura związanych z tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi oraz sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.
21. Udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych zadań, sporządzanie dokumentacji postępowań i projektów umów.
22. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, takich jak rejestrowanie pism, zakładanie spraw, prowadzenie rejestrów Biura etc. w stosowanym w Urzędzie Miejskim elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów.
23. Przestrzeganie zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, w związku z wykonywanymi czynnościami.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.(Dz.U.2009.115.971),
d) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy oraz zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty w tym potwierdzające znajomość języka obcego),
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
l) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
a) praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, oraz w razie potrzeby na terenie miasta,
b) brak możliwości korzystania z windy,
c) praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
d) równoważny system czasu pracy, praca w godzinach popołudniowych, w soboty oraz w niedziele,
e) obsługa imprez odbywających się poza siedzibą Urzędu Miejskiego.
6.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu październiku 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powyżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki” w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 27.11.2018r. w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia  27.11.2018r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij