Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Mariusz Jaszczurowski, Cieszyn

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna zaakceptowała kandydata, który spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 Regulaminu naboru,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe,
b) wykształcenie o profilu: informatyka, grafika komputerowa, grafika projektowa, grafika użytkowa, intermedia, projektowanie graficzne, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, grafika, wzornictwo, komunikacja wizualna, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, gry i grafika interaktywna, grafika komputerowa i projektowanie www, inżynieria Internetu lub pokrewne,
c) doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach min. 3 miesiące,
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami lub referencjami wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku: znajomość podstaw programowania w HTML, obsługi systemów CMS, pakietu Office oraz Adobe, oprogramowania środowiska Windows (Internet, poczta elektroniczna etc.),
e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o prawie autorskim i prawachpokrewnych, znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
f) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w wymagającym zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, sumienność, dokładność, samodzielność, chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji, lojalność, komunikatywność, kultura osobista, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, pracowitość, zaangażowanie,
g) biegła obsługa systemów CMS, pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych, w szczególności Adobe lnDesign, Adobe Photoshop oraz programów do obróbki plików video etc., a także umiejętność wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym oraz filmów kamerą, obsługi skanera i in. urządzeń biurowych,
h) umiejętność pisania i redagowania komunikatów prasowych
i) referencje potwierdzające umiejętności i predyspozycje.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Uzupełnianie/aktualizacja, zarządzanie i rozbudowa systemu informacyjnego: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl, www.visitcieszyn.com.
2. Uzupełnianie, zarządzanie, aktualizacja i rozbudowa przewodnika na urządzenia mobilne Cieszyn/Tesin4mobile.
3. Aktualizacja kalendarium imprez w systemie www.cieszyn.pl oraz Cieszyn/Tesin 4mobile.
4. Redakcja i wysyłanie „newsleterów", komunikatów „push notification" systemu Cieszyn/Tesin4mobile oraz zarządzanie treściami wygaszaczy ekranów infokiosków.
5. Obsługa panelu „Pytania do Burmistrza Miasta" na stronie www.um.cieszyn.pl.
6. Obsługa systemu informacyjnego SMS.
7. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kamery internetowej znajdującej się na wieży ratuszowej.
8. Prowadzenie oficjalnego kanału Cieszyna w serwisie www.youtube.pl.
9. Prowadzenie oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych.
10. Publikowanie nagrań kamery z obrad Rady Miejskiej Cieszyna.
11. Prowadzenie archiwum fotograficznego/multimedialnego zadanych działań i tematów.
12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, miejskimi jednostkami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych.
13. Makietowanie informatora Wiadomości Ratuszowe w programie lnDesign.
14. Opracowywa.nie, przygotowywanie i realizowa.nie projektów promocyjnych
zwiększających atrakcyjność turystyczną/kulturalną miasta (imprezy i wydarzenia,
kampanie/działania promocyjne i infomacyjne).
15. Obsługa/udział w wydarzeniach na terenie miasta Cieszyna.
16. Podejmowa.nie innych działań infomacyjnych i promocyjnych.
17. Prowadzenie w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) elektronicznego Rejestru Zamówień Publicznych udzielonych przez Biuro.
18. Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie publikowania informacji w „Biuletynie Informacji Publicznej" Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
19. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji działań Biura, w t]m sporządzanie i archiwizowanie pism, projektów odpowiedzi na pisma, okresowych planów, sprawozdań i analiz. Przygotowywanie kart informacyjnych, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta, pism i umów związanych z tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi i zakresem działania Biura.
20. Prowadzenie analityki w zakresie planowanych wydatków Biura związanych z tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi oraz sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.
21. Udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych zadań, sporządzanie dokumentacji postępowań i projektów umów.
22. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, takich jak rejestrowanie pism, zakładanie spraw, prowadzenie rejestrów Biura etc. w stosowanym w Urzędzie Miejskim elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów.
23. Przestrzeganie zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, w związku z wykonywanymi czynnościami

4. Wymagane dokumenty:

a) podpisane odręcznie: list motywacyjny oraz curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
b) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja l 996 r.(Dz.U.2009.115.971 ),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
f) podpisane odręcznie oświadczenia:
• o obywatelstwie polskim
• o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o niekaralności,
• o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku,
• o nietoczących się postępowaniach dyscyplinamych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) podpisana odręcznie klauzula, Że kandydat „Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 j.t.)."

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a) praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze, oraz w razie potrzeby na terenie miasta,
b) brak możliwości korzystania z windy,
c) praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
d) równoważny system czasu pracy, praca w godzinach popołudniowych, w soboty oraz w niedziele,
e) obsługa imprez odbywających się poza siedzibą Urzędu Miejskiego.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu maju 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik wynosił powżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych" w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 06.07.2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 06.07.2018r. do godz. 14:30 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 0 dokładnej godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij