Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


konserwator

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Jan Dziurosz, Cieszyn

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko konserwatora w Wydziale Organizacyjnym w Cieszynie, na podstawie analizy dokumentów oraz wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydata, który w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku

Szczegóły

stanowisko konserwator

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Cieszyn, dnia 19 września 2017 r.

 OR-I.2110.6.2017


Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy
konserwator
w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn


1.
Wymagania niezbędne:

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014. poz. 1786 z późn.zm.):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora,

 6. co najmniej wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym,

 7. prawo jazdy kat.B.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności techniczne i remontowo – budowlane w tym malarskie, stolarskie, umiejętności związane z obsługą urządzeń,

 2. sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność, pracowitość,

 3. rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

 4. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi.

3. Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie robót remontowo – budowlanych w obiektach administracyjnych Urzędu na podstawie odrębnie ustalonego przez Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego – harmonogramu prac na dany okres.

 2. Malowanie pomieszczeń w obiektach Urzędu Miejskiego.

 3. Wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń biurowych.

 4. Dokonywanie bieżących przeglądów stanu technicznego obiektów Urzędu oraz wnioskowanie przeprowadzenia odpowiednich remontów, a w razie niewielkich uszkodzeń, naprawianie ich we własnym zakresie.

 5. Dokonywanie zakupu materiałów potrzebnych do wykonania bieżącej pracy, ustalonych przez Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego.

 6. W ramach zastępstwa za pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy – kierowanie samochodem służbowym (limuzyna lub bus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t), zgodnie z harmonogramem wyjazdów, prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, w tym przewóz osób.

 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego lub Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego.

 8. Zakres odpowiedzialności obejmuje:

  a. materialną odpowiedzialność za powierzone mienie,

  b. organizację i dyscyplinę pracy na zajmowanym stanowisku.


4. Wymagane dokumenty

  1. podpisane odręcznie: list motywacyjny oraz curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

  2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U.2009.115.971),

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp., przydatnych na stanowisku konserwatora

  5. podpisane odręcznie oświadczenia:

 • o obywatelstwie polskim,

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • o niekaralności,

 • o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku,

 • o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,

  1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – uprawnienia elektryczne, wod-kan, obsługi instalacji CO,

  2. kserokopia prawa jazdy kat.B,

  3. podpisana odręcznie klauzula, że kandydat „Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 j.t. ).”


5. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat

 2. warunki płacy: Wynagrodzenie w/g regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

 3. miejsce pracy: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, ul. Ratuszowa 1, ul. Kochanowskiego 14, 43- 400 Cieszyn

 4. zatrudnienie na stanowisku: KONSERWATOR

 5. pierwsza umowa na czas określony – nieprzekraczający 1 roku, a po uzyskaniu pozytywnej oceny jego pracy – na czas nieokreślony.

   


6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko konserwatora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 03.10.2017 r. do godz. 15,30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij