Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Znak sprawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r. Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz....

Znak sprawy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

Znak sprawy Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

Data ważności ogłoszenia

Opis W dniu 15 grudnia 2016 r., na wniosek Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2, reprezentowanej przez pana mgr inż. Edwarda Górniaka – Dyrektora ds. Technicznych, Wiceprezesa Zarządu, wszczęto postępowanie...

Znak sprawy: Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Znak sprawy Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 2619S, na odcinku o łącznej długości ok. 900 m, obejmującym fragment od...

Znak sprawy: Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2016r. została wydana decyzja znak OŚR.6220.11.2016.3 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu i przeładunku odpadów”,

Znak sprawy Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2016r. została wydana decyzja znak OŚR.6220.11.2016.3 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu i przeładunku odpadów”,

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...

Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 29 lipca 2016 r. SRM-II.6733.12.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna        Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz....

Znak sprawy: Obwieszczenie w sprawie przebudowy dorgi powiatowej nr 2619S

Znak sprawy Obwieszczenie w sprawie przebudowy dorgi powiatowej nr 2619S

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 2619S na odcinku o łącznej długości ok. 900 mb,...

Znak sprawy: Na podstawie art.46 pkt 2 oraz art.39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 roku Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o przystapieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju komunikacyjnego miasta Cieszyna.

Znak sprawy Na podstawie art.46 pkt 2 oraz art.39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 roku Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o przystapieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju komunikacyjnego miasta Cieszyna.

Data ważności ogłoszenia

Opis obwieszczenie

Znak sprawy: Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej i  Motelowej w Cieszynie

Znak sprawy Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej i  Motelowej w Cieszynie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz...

Znak sprawy: ogłoszenie

Znak sprawy ogłoszenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy

Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008...

Znak sprawy: Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Znak sprawy Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz....

Znak sprawy: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA INFORMUJĄCE O WYDANYM POSTANOWIENIU W SPRAWIE BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Znak sprawy OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA INFORMUJĄCE O WYDANYM POSTANOWIENIU W SPRAWIE BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Znak sprawy: obwieszczenie

Znak sprawy obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie

Znak sprawy: Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi powiatowej 2619S o długości 900 m wraz z przebudową wiaduktu w ul. 3 Maja

Znak sprawy Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi powiatowej 2619S o długości 900 m wraz z przebudową wiaduktu w ul. 3 Maja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi powiatowej 2619S o długości 900 m wraz z przebudową wiaduktu w ul. 3 Maja  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Znak sprawy: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu

Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu

Data ważności ogłoszenia

Opis      Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Marklowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z...

Znak sprawy: Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie ZZOZ przy ul. Bielskiej 4 w Cieszyni

Znak sprawy Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie ZZOZ przy ul. Bielskiej 4 w Cieszyni

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie. Obwieszczenie BMC

Znak sprawy: informacja

Znak sprawy informacja

Data ważności ogłoszenia

Opis OŚR.6220.12.2015.3 Cieszyn, dnia 29 października 2015 r. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij