W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konsultacja 0050.524.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 21.11.2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.
Zarządzenie nr 0050.524.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 19.10.2022
Data zakończenia konsultacji 09.11.2022
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.524.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
    1. przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl,
    2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
  4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Cieszyn 21 listopada 2022 r.

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskie Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.524.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 października 2022 r. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzania konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych, na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od 19 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  1. elektronicznej, przesyłając je na adres: urzad@um.cieszyn.pl.
  2. papierowej, składając je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 przytoczonej powyżej uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r., konsultacje uważa się ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030 pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie w jakim został skierowany do konsultacji.

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego