POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb zwykły.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia): pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na adres:

Urząd Miejski w Cieszynie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14

43-400 Cieszyn

e-mail: gcr@um.cieszyn.pl

fax: 33 4794 367

tel.: 33 4794 366

4. Do zawiadomienia dołącz podpisane oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

5. Otrzymasz pocztą elektroniczną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna):

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb uproszczony.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Prześlij zeskanowane zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) na adres:gcr@um.cieszyn.pl

lub
zadzwoń w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numer tel.: 33 4794 366.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

UWAGI:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 408).

 Załączniki:

Zawiadomienie o zgromadzeniu- tryb uproszczony
Zawiadomienie o zgromadzeniu- tryb zwykły