Zarządzenie Nr 0050.281.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Cieszyna Raportu o stanie Miasta Cieszyna w 2021 roku

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Miasta Cieszyna w 2021 roku w formie strony internetowej: cieszyn-2021.curulis.pl

§ 2

Raport o stanie Miasta Cieszyna w 2021 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz


Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.281.2022