Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski w Cieszynie

Status pod względem zgodności z ustawą: zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • ...


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-01

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Piotr Jasnoch

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Piotr Jasnoch

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: pjasnoch@um.cieszyn.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 33 479 42 12

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:
 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy
  1. Budynek Rynek 1 - Ratusz
   1. budynek posiada jedno czynne (drugie wejście jest otwierane okazjonalnie) wejście od strony Rynku. Od strony Rynku znajduje się dodatkowe wejście do Miejskiego Centrum Informacji. Do Referatu Podatków Wydziału Finansowego prowadzi bezpośrednie wejście od strony ul. Srebrnej. Do wejść można dostać się wprost z terenu. Żadne z drzwi wejściowych do budynku nie posiada systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu;
   2. w poziomie parteru, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Klienta - biuro podawcze) oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na poziomie I i II piętra, w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) występują schody różnicowe pomiędzy różnymi poziomami posadzek. Informacji udziela pracownik Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze. Informacji może udzielić również pracownik merytoryczny danej komórki organizacyjnej telefonicznie lub po wezwaniu przez pracownika  Kancelarii Ogólnej.
  2. Budynek Kochanowskiego 14
   1. budynek posiada dwa wejścia. Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony parkingu znajdującego się pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 8 a budynkiem Kochanowskiego 14.  Do wejścia można dostać się wprost z terenu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;
   2. na parterze, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Sportu, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Na klatce schodowej  zamontowane są poręcze. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę.
  3. Budynek Ratuszowa 1
   1. budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;
   2. osoba niepełnosprawna może poruszać się po korytarzu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W budynkach Urzędu Miejskiego nie ma  pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  1. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  dla budynku:
   1. Rynek 1, Ratuszowa 1 znajduje się  na Placu Dominikańskim;
   2. Kochanowskiego 14 znajduje się na parkingu pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 14 a budynkiem Kochanowskiego 8.
  2. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne.
   W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku Rynek 1 (Ratusz) od strony Rynku. W takim przypadku osoba taka  otrzymuje w Kancelarii Ogólnej doraźnie, na wniosek zezwolenie na postój w wyżej wymienionym miejscu, na czas niezbędny do załatwienia spraw w Urzędzie.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  1. Poczta elektroniczna - ewgrun@um.cieszyn.pl - na ten adres można przesłać prośbę o wyznaczenie terminu wizyty w Urzędzie, ponadto na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie są dostępne adresy e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
  2. Faks - 33 479 42 77, 33 479 42 02;
  3. Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 33 479 43 29.
 7. Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą; w szczególnych przypadkach – doraźnie.
 8. Uwagi końcowe
 9. Budynki Urzędu są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej.
  Obecnie trwają prace projektowe dotyczące remontu budynku Ratusza (Rynek 1), których celem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez:
  1. budowę windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku;
  2. wykonanie platform ułatwiających pokonanie różnic poziomów na korytarzach budynku;
  3. dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Dodatkowe informacje: