Zarządzenie Nr 120.83.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2022 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie

§ 1

W celu zrównoważenia czasu pracy w niżej wymienionych trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022 roku zmieniam rozkład czasu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ustalając i w podanych niżej dniach inny dobowy wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie pracujących w systemie równoważnym:

Lp. Okres rozliczeniowy Data Ustalony inny dobowy wymiar czasu pracy Zmiana stałego rozkładu czasu pracy
1. styczeń - marzec 7.01.2022 r. (piątek) 8 godzin od godz. 7:30 do godz. 15:30
    24.01.2022 r. (poniedziałek)    
    31.01.2022 r. (poniedziałek)    
2. kwiecień - czerwiec 1.04.2022 r. (piątek) 8 godzin od godz. 7:30 do godz. 15:30
3. lipiec - wrzesień 1.07.2022 r. (piątek) 8 godzin od godz. 7:30 do godz. 15:30
    2.09.2022 r. (piątek)    

§ 2

W związku z przypadającym w sobotę dniem świątecznym 1 stycznia 2022 roku (sobota) wyznaczam dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) wolny od pracy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna, którego zobowiązuję do podania informacji o zmienionym rozkładzie czasu pracy Urzędu do publicznej wiadomości w formie komunikatu zamieszczonego w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Krzysztof Kasztura
I Z-ca Burmistrza Miasta