Cieszyn, dnia 1 października 2021 r.

SRM-II.6733.24.2021

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Popiołka, ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn, z dnia 24 września 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz z zabudową zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK2b-1P na dz. nr 4/2, 4/3 i 4/4 obr. 67 w Cieszynie przy ul. Łanowej.

Sieć elektroenergetyczna będzie budowana jako linia kablowa ziemna typu NA2XY-J 4x120mm2, o długości ok. 52 m.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27 września 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz Starostą Cieszyńskim.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, tj. do dnia 15 października 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 Załączniki: