Burmistrz Miasta Cieszyna - Ryszard Macura
tel.: 33/ 47 94 300
fax: 33/ 47 94 303
e-mail: rmacura@um.cieszyn.pl
Do kompetencji Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta,
 2. reprezentowanie miasta na zewnątrz,
 3. ogólny nadzór nad pracą Urzędu,
 4. koordynowanie działalności w zakresie: 
  1. edukacji i kultury,
  2. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  3. sportu, 
  4.  rekreacji i turystyki,
  5. wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
  6. obronności kraju i obrony cywilnej,
  7. przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
  8. współpracy zagranicznej i z organami samorządu terytorialnego,
  9. kontroli,
  10. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  11. obsługi prawnej,
  12. ochrony porządku publicznego,
  13. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
  14. ochrony bezpieczeństwa informacji. 

Burmistrz sprawuje nadzór nad:
 1. Wydziałem Kultury,
 2. Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 3. Audytorem wewnętrznym,
 4. Biurem Kontroli,
 5. Służbą BHP,
 6. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
 7. Pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych,
 8. miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
  1. Strażą Miejską,
  2. Żłobkami Miejskimi,
  3. Centrum Usług Wspólnych,
  4. gimnazjami, szkołami podstawowymi i przedszkolami,
  5. Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym,
  6. Domem Spokojnej Starości,
  7. instytucjami kultury:
   • COK „Dom Narodowy”,
   • Teatrem im. A. Mickiewicza,
   • Książnicą Cieszyńską,
   • Biblioteką Miejską,
   • Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
   • Zamkiem Cieszyn.