Zarządzenie Nr 0050.14.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z póź. zm.),

§ 1

  1. Rozpatruję uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka.
  2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz