Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Naczelnik Wydziału - Aleksander Dorda

 


Główny Specjalista - Eryk Stępień

 

 • tel.: 33/ 47 94 222


Starszy Inspektor - Małgorzata Węgierek

 

 • tel.: 33/ 47 94 272


Starszy Inspektor - Marek Fiedor

 

 • tel.: 33/ 47 94 271

Podinspektor - Katarzyna Bartas

 

 • tel.: 33/ 47 94 275


Gospodarowanie odpadami:


Starszy Inspektor - Beata Dadej

 

 • tel.: 33/ 47 94 273


Starszy Inspektor - Anna Mrógała-Głasek

 

 • tel.: 33/ 47 94 278


Inspektor - Bożena Paruzel

 

 • tel.: 33/47 94 276


Zakres działania:

 

W zakresie ochrony środowiska:

 

 1. Nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m. in.:
 1. opracowywanie programu ochrony środowiska, nadzór nad jego realizacją, opracowanie sprawozdań z realizacji,
 2. współpraca z organami i podmiotami w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne, w tym m. in.:
 1. zatwierdzanie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruncie,
 2. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz innych spraw wodno - prawnych,
 3. wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,
 4. prowadzenie ewidencji kąpielisk.
 1. Prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami.
 2. Wydawanie opinii i uzgodnień wynikających z zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 3. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją gruntów.
 4. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 5. Nadzór nad utrzymywaniem istniejących i tworzeniem nowych, ogólnodostępnych terenów zieleni będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie przyrody oraz inicjowanie działań w zakresie ochrony przyrody.
 7. Współpraca w sprawach zagrożeń osuwiskowych (terenów aktywnych osuwisk i potencjalnie osuwiskowych) z innymi organami administracji publicznej.
 8. Koordynacja działań związanych z zagrożeniami osuwiskowymi, będących w kompetencji samorządu gminnego, a polegających w szczególności na:
 1. zbieraniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych na terenie miasta,
 2. przekazywaniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, właściwym do podjęcia stosownych działań.
 1. Nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m. in.:
 1. opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacja programu,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 3. wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem.
 1. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt.
 2. Gromadzenie, analiza oraz udostępnianie danych i informacji o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału).
 3. Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych.
 4. Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt.
 5. Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony przyrody, w tym zieleni.
 6. Nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m. in.:
 1. opracowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz projektów innych uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
 2. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 3. prowadzenie czynności związanych z weryfikacją deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wymiarem należności z tytułu opłat, w tym wydawanie decyzji o wysokości opłat (w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa),
 4. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 5. prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 7. udostępnianie na stronach internetowych urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 1. Koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach, w tym m. in. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
 3. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału).
 4. Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej (CSIFP).

 

W zakresie rolnictwa:

 

 1. Organizowanie i prowadzenie spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Wykonywanie zadań oraz współdziałanie z właściwymi organami i służbami w zakresie ochrony roślin i ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 3. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie nadzoru i kontroli nad uprawami ww. roślin.
 4. Prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników.

 

W zakresie ochrony zdrowia:

 

 1. Współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz inspekcją sanitarnoepidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami wykonującymi zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych.
 3. Opracowanie, koordynacja i realizacja gminnego programu zdrowotnego.
 4. Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

W zakresie energetyki:

 

 1. Prowadzenie nadzoru nad zintegrowanym rozwojem gospodarki energetycznej w tym opracowywanie i monitorowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.
 2. Prowadzenie nadzoru energetycznego nad obiektami gminnymi, w tym planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz koordynowanie grupowych zakupów energii.
 3. Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie gospodarki energetycznej.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie działań pro-energetycznych i powiązanych z nimi działań pro-ekologicznych.