Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Natalia Piksa

Zastępca Naczelnika - Izabela Golec

 • tel. 33 479 42 32

Inspektor - Aneta Chmiel
(stanowisko ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów)

 • tel.: 33 479 42 37

Inspektor - Iwona Kapsia
(stanowisko ds. służebności przesyłu)

 • tel.: 33 479 42 31

Inspektor - Anna Kłoda
(stanowisko ds. udostępnienia terenów pod inwestycje liniowe)

 • tel.: 33 479 42 33

Podinspektor - Ewa Kuc
(stanowisko ds. mienia gminnego)

 • tel.: 33 479 42 34

Inspektor - Barbara Przewłocka
(stanowisko ds. zamiany i wykupu gruntów)

 • tel.: 33 479 42 35

Zakres działania:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. m.in. oddania nieruchomości znajdujących się z gminnym zasobie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oraz naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej lub podziałem, w tym również badanie opłacalności pobierania tej opłaty.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Wykonywanie czynności związanych z obrotem gminnymi nieruchomościami zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, tj. m.in. prowadzenie procesu ich sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę i użyczenie oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w tym udział w procesie przyjmowania darowizny na rzecz Gminy Cieszyn.
 4. Wykonywanie zadań związanych z obciążaniem gminnych nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz przyjmowaniem ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Gminy Cieszyn.
 5. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności nabytego z mocy prawa i innych praw rzeczowych w księgach wieczystych we współdziałaniu z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.
 6. Wykonywanie zadań związanych z wnoszeniem majątku gminnego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek oraz doposażanie jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn.
 7. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 9. Sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Cieszyn przekazanych we władanie innym podmiotom oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.
 11. Prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami nie oddanymi we władanie gminnym jednostkom organizacyjnych w tym zlecanie porządkowania nieruchomości gruntowych i lokalowych, ubezpieczanie obiektów będących własnością Gminy Cieszyn.
 12. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz naliczanie innych opłat, naliczanie opłat za bezumowne zajmowanie nieruchomości komunalnych.
 13. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udostępniania inwestorom gruntów Gminy Cieszyn pod inwestycje liniowe i inne.
 14. Rejestrowanie nowo utworzonych środków trwałych Gminy Cieszyn oraz prowadzenie likwidacji środków trwałych Gminy Cieszyn.
 15. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali.
 16. Zmiana udziałów w nieruchomości, w których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem.
 17. Wypłacanie odszkodowań za grunty nabywane, przejmowane pod gminne drogi publiczne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 18. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
 19. Udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Samodzielne stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Główny Specjalista - Stanisław Urban

Zakres działania:

 1. Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych lub nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komunalizacji, poprzez doprowadzenie do zgodności zapisów ewidencji gruntów z treścią ksiąg wieczystych, w tym przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych wpisów do Sądu Rejonowego w Cieszynie, wydziału Ksiąg Wieczystych ujawniających własność Gminy Cieszyn wraz z przekazywaniem do Wojewody Śląskiego informacji o postępie wykonywanych prac regulacyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wspomaganie obsługi prawnej Urzędu w przygotowywaniu dokumentacji wniosków o zasiedzenie.
 4. Wspomaganie obsługi prawnej Urzędu w przygotowywaniu dokumentacji spraw spadkowych w razie nabycia spadku przez Gminę Cieszyn lub na wniosek wydziałów albo miejskich jednostek organizacyjnych i spółek – w celu ustalenia stron prowadzonych przez nie postępowań dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 5. Wsparcie miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych w innych postępowaniach dotyczących nieruchomości pozostających w ich dyspozycji – w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta.
 6. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych w księgach wieczystych lub ewentualnym ich wykreśleniem we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.
 7. Przygotowywanie zleceń dotyczących podziałów geodezyjnych związanych z realizacją zakresu czynności, udzielanie innych zleceń w niezbędnym zakresie.
 8. Występowanie do Burmistrza Miasta o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości gminnych związanych z realizacją zakresu czynności.
 9. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomości i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości w szczególności nieruchomości drogowych.