Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnika Wydziału - Natalia Piksa

Inspektor - Danuta Sikora

 • tel.: 33 479 42 34

Główny Specjalista - Błażej Zubrzycki

 • tel.: 33 479 42 36

Inspektor - Barbara Przewłocka

 • tel.: 33 479 42 35

Inspektor - Izabela Golec

 • tel. 33 479 42 32

Podinspektor - Iwona Kapsia

 • tel.: 33 479 42 31

Inspektor - Anna Kłoda

 • tel.: 33 479 42 33

Zakres działania:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. m.in. oddania nieruchomości znajdujących się z gminnym zasobie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oraz naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej lub podziałem, w tym również badanie opłacalności pobierania tej opłaty.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Wykonywanie czynności związanych z obrotem gminnymi nieruchomościami zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, tj. m.in. prowadzenie procesu ich sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę i użyczenie oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w tym udział w procesie przyjmowania darowizny na rzecz Gminy Cieszyn.
 4. Wykonywanie zadań związanych z obciążaniem gminnych nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz przyjmowaniem ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Gminy Cieszyn.
 5. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności nabytego z mocy prawa i innych praw rzeczowych w księgach wieczystych we współdziałaniu z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.
 6. Wykonywanie zadań związanych z wnoszeniem majątku gminnego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek oraz doposażanie jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn.
 7. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 9. Sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Cieszyn przekazanych we władanie innym podmiotom oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.
 11. Prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami nie oddanymi we władanie gminnym jednostkom organizacyjnych w tym zlecanie porządkowania nieruchomości gruntowych i lokalowych, ubezpieczanie obiektów będących własnością Gminy Cieszyn.
 12. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz naliczanie innych opłat, naliczanie opłat za bezumowne zajmowanie nieruchomości komunalnych.
 13. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udostępniania inwestorom gruntów Gminy Cieszyn pod inwestycje liniowe i inne.
 14. Rejestrowanie nowo utworzonych środków trwałych Gminy Cieszyn oraz prowadzenie likwidacji środków trwałych Gminy Cieszyn.
 15. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali.
 16. Zmiana udziałów w nieruchomości, w których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem.
 17. Wypłacanie odszkodowań za grunty nabywane, przejmowane pod gminne drogi publiczne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 18. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
 19. Udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.