Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Wiesława Górska

Zastępca Naczelnika Wydziału - Natalia Piksa

 • tel.: 33 479 42 37

Inspektor - Danuta Sikora

 • tel.: 33 479 42 34

Główny Specjalista - Błażej Zubrzycki

 • tel.: 33 479 42 36

Inspektor - Barbara Przewłocka

 • tel.: 33 479 42 35

Inspektor - Izabela Golec

 • tel. 33/47 94 232

Podinspektor - Iwona Kapsia

 • tel.: 33 479 42 33

Zakres działania:

 1. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 2. Wykonywanie czynności związanych z ustaleniem wartości gminnego zasobu nieruchomości.
 3. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 4. Sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Cieszyn przekazanych we władanie innym podmiotom oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.
 6. Gospodarowanie nieruchomościami – zlecanie porządkowania nieruchomości gruntowych i lokalowych.
 7. Naliczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych.
 8. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz naliczanie innych opłat, naliczanie opłat za bezumowne zajmowanie nieruchomości komunalnych.
 9. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udostępniania inwestorom gruntów Gminy Cieszyn pod inwestycje liniowe.
 10. Prowadzenie procesu zbywania nieruchomości.
 11. Opiniowanie wniosków o ujęcie inwestycji w programach: inicjatywa lokalna osób prawnych i przedsiębiorców oraz inicjatywy lokalne mieszkańców.
 12. Rejestrowanie nowoutworzonych środków trwałych Gminy Cieszyn oraz prowadzenie likwidacji środków trwałych Gminy Cieszyn.
 13. Doposażanie jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn oraz przekazywanie aportem majątku Gminy Cieszyn.
 14. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali.
 15. Wykonywanie czynności związanych z ustaleniem wyceny nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości podlegających przewidywanemu obrotowi prawnemu.
 16. Zmiana udziałów w nieruchomości, w których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem.
 17. Prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali komunalnych.
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Cieszyn oddanych w trwały zarząd oraz naliczanie należności za nieruchomości oddane w trwały zarząd.
 19. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamiany nieruchomości, a także nabywania nieruchomości do zasobu oraz udział w procesie przyjmowania darowizny na rzecz Gminy Cieszyn.
 20. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności nabytego z mocy prawa i innych praw rzeczowych w księgach wieczystych we współdziałaniu z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.
 21. Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości, ustanowieniem służebności przejazdu, przechodu lub przesyłu.
 22. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 23. Udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 24. Badanie opłacalności pobierania opłat adiacenckich ze względu na wzrost wartości nieruchomości spowodowanym budową infrastruktury technicznej lub podziałem.
 25. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym budową infrastruktury technicznej lub podziałem.
 26. Przygotowywanie deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i leśny.
 27. Ubezpieczanie obiektów będących własnością Gminy Cieszyn.
 28. Wypłacanie odszkodowań za grunty nabywane, przejmowane pod gminne drogi publiczne.