OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr V/52/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 w terminie do dnia 30 października 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • przedmiot wniosku,
 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Miasta Cieszyna
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY

BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPORZĄDZENIEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1 119 z 4.05.2016 str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:

 1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
 2. 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
 3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.);
 4. 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Wykonawca projektu planu;
 5. 5) Pani/Pana dane przechowywane są w związku z art. 8a ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67);
 6. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. 7) Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) - przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 8. 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
 9. 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosków lub uwag.