Zarządzenie Nr 0050.330.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Cieszyna Raportu o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.).

§1

Przedstawiam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Cieszyna oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz


Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.330.2020
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok (dot. Zarządzenia nr 0050.330.2020)