UCHWAŁA NR V/57/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie apelu o rewitalizację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała – Goleszów – Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Statutu Miasta Cieszyna przyjętego uchwałą Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6827) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Cieszyna kierując się dobrem mieszkańców Cieszyna i Subregionu Południowego Województwa Śląskiego apeluje o kompleksową modernizację i rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 190 Cieszyn – Bielsko-Biała przez Goleszów i Skoczów, z uwzględnieniem odcinka ze stacji kolejowej Cieszyn, do granicy państwowej RP w kierunku Czeskiego Cieszyna.

§ 2. Mając na uwadze podjęte dotychczas działania władz samorządowych gmin, powiatów i Województwa Śląskiego oraz PKP PLK S.A. w zakresie planowanej realizacji zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce, które objęte zostało dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020, z niepokojem przyjmujemy informacje, jakoby odcinek linii kolejowej nr 190 Goleszów – Cieszyn miał być wyłączony z planowanej realizacji i dofinansowania. Kompleksowa realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych pozwoli na przywrócenie pasażerskiego oraz towarowego ruchu dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej ośrodków lokalnych – Cieszyna i Skoczowa, jak również całej Aglomeracji Bielskiej i Śląskiej, a także polepszy dostępność komunikacyjną do zakładów pracy, uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych oraz zwiększy dostępność turystyczną regionu atrakcyjnego dla wypoczynku i aktywnej rekreacji. Linia kolejowa nr 190 stanowi również istotny element kolejowego skomunikowania pogranicza polsko-czeskiego, stwarzający możliwość rozwoju połączeń o charakterze międzynarodowym.

§ 3. Niniejszy apel kierujemy do władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów oraz Zarządu PKP PLK S.A.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.